نویسنده = عباسعلی خدادادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ناخالصی لانتانیم اکسید بر ویژگی حسگری نانو ساختار گل مانند روی اکسید

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-58

نغمه فعال همدانی؛ علیرضا محجوب؛ عباسعلی خدادادی؛ اکرم حسینیان