نویسنده = روح اله دهقانی
تعداد مقالات: 1
1. احیا فوتوکاتالیستی کارآمدکروم شش ظرفیتی با استفاده از نانوکریستال های تثیبت شده ی ZnO تحت تابش نور: UV اثر هم افزایی زئولیت HZSM-5 به عنوان پایه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-16

محسن حقیقی؛ فرهاد رحمانی؛ روح اله دهقانی؛ اشرف مظاهری؛ محمد باقر میران زاده