نویسنده = زهرا اسدی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز مشتقات جدیدی از پیرانوکرومن‌ها و بررسی ویژگی ضد باکتری آن‌ها

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-71

منظربانو اثنی عشری اصفهانی؛ اسماعیل وصالی؛ زهرا رستگار؛ زهرا اسدی