دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. حذف آنیلین از آب‌های آلوده با فرایند اکسایش فوتوکاتالیستی درحضور روی اکسید بارگذاری‎شده با کربن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

پروانه نخستین پناهی؛ افسانه نیکو


2. مقایسه اندازه‌گیری هیدروکربن‌های لجن نفتی: دو روش سوانگاری گازی در فاز مایع و تجزیه عنصری در فاز جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

یاسر حمیدی؛ سید احمد عطائی؛ امیر صرافی


4. تهیه مزومتخلخل کربن فعال مغناطیسی (Fe3O4/AC) از پسماند‌های کنجد به‌عنوان یک جاذب سبز برای حذف پادزیست‌ آزیترومایسین و بهینه‌سازی عامل‌های موثر به کمک طراحی آزمایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1400

محمد حسین فکری؛ مریم رضوی مهر؛ سمانه عیسی نژاد محمره؛ محمد شریف زارعی