دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی گوگردزدایی اکسایشی میعانات گازی با کاتالیست پلی اکسومولیبدات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1400

10.30495/jacr.2022.687730

زهره طاهرخانی؛ محمدحسن قطمیر؛ محمود انداچه


3. استفاده از ضایع های آهن و سرباره فولاد برای تهیه زیستی نانوذره های آهن صفر ظرفیتی با روکش مغناطیسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1400

10.30495/jacr.2022.688109

صابر موسی زاده؛ شهاب شریعتی؛ محمد یوسفی؛ سحر بنی یعقوب؛ حسن کفایتی


4. تهیه منعقدکننده‌های شیمیایی پلی‌آلومینیم کلرید و پلی‌آلومینیم فریک کلرید برای تصفیه آب و مقایسه‌ کارایی آن‌ها با نمونه تجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

10.30495/jacr.2022.688223

اکبر رستمی ورتونی؛ علیرضا مرادزاده آقبلاغ؛ علی شاکر