اثر گلی اکسال‌دار شدن پلی‌آکریل آمید بر مقاومت‌های کاغذهای خشک و تر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، البرز، ایران

چکیده

 در این پژوهش اثرهای پلی‌آکریل آمید آمین‌دارشده (PAa)، گلی‌اکسال‌دارشدن G-PAM) PAa) و پلی‌آمید اپی-کلروهیدرین تجاری (PAE) بر ویژگی‌های مقاومت کاغذ تر و خشک بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاربرد PAa سبب بهبود مقاومت‌ کاغذ می‌شود و G-PAM به‌دست آمده سبب افزایش معنی‌دار اثرات مطلوب PAa بر کاغذ شده است. مقاومت کششی کاغذ تر شاهد و کاغذهای تیمارشده با 0/4 درصد (بر مبنای وزن کاغذ خشک) رزین‌های PAa ،G-PAM و PAE، به ترتیب 0/09، 0/3، 0/65 و N.m/g 0/53 تعیین شد که نشان می‌دهد گلی‌اکسال‌دارشدن PAa تأثیر قابل توجهی در افزایش مقاومت کششی کاغذ تر داشته است و نسبت به کاغذ تیمارشده با PAE تجاری مقاومت کششی بیشتری ایجاد کرده است. هم‌چنین، مقاومت کششی کاغذ خشک به‌دست آمده از G-PAM نیز در مقایسه با سایر رزین‌های بررسی‌شده بیشتر بود. به‌طوری که کاغذ تیمارشده با G-PAM مقاومت کششی، مقاومت به ترکیدگی و مقدار جذب انرژی کششی را به ترتیب 21/7، 29/2 و 69 درصد نسبت به کاغذ شاهد افزایش داده است. نتیجة جالب دیگر این بود که رزین G-PAM، مقاومت کششی ورق تر را به‌ مقدار 13/4 درصد افزایش داده است که ناشی از واکنش‌پذیری زیاد گلی‌اکسال باقی‌مانده در کاغذ تر در شرایط دمای محیط است.

کلیدواژه‌ها


[1]    [Pelton, R; Ren, P; Liu, J; Mijolovic, D; J. Biomacromolecules; 12, 942– 948; 2011.
[2]    Xu, G.G; Yang, Ch.Q; Deng, Y; Journal of Applied Polymer Sciences; 93: 1673–1680; 2004.
[3]    Crisp, M.T; Riehle, R.J; Applications of Wet-End Paper Chemistry. Eds Thorn, I, and Au, Ch., USA, 57-63; 2009.
[4]    Xu, G.G; Yang, Ch.Q; Deng, Y; Journal of Applied Polymer Sciences, 93, 1673–1680; 2004.
[5]    Klemm, D; Philipp, B; Heinze, T; Heinze, U; and Wagenknecht, W; Comprehensive Cellulose Chemistry, Volume 2; 1998.
[6]    Moyer, W.W; and Stagg, R.A; Paper and Paperboard. Eds Tappi Press, USA; 1965.
[7]    Espy, H.H; Tappi Journal; 4(78), 90-99; 1995.
[8]    Hagiopol, C; Luo, Y; Townsend, J; Johnston, W; Polyacrylamide-based Strengthening Agent. U.S. Pat. 7, 863, 395 B2; 2011.
[9]    Wright, M; BASF Reports; Technical Specialist – Strength and Packaging; 2010.
[10]    Yadollahi, R; Hamzeh, Y; Mahdavi, H; Pourmosa Sh; Iranian Journal of Polymer
[11]    Science and Technology; 27(2), 121-129; 2014.
[12]    Hamzeh, H; Sabbaghi, S; Ashori, A; Abdulkhani, A; Soltani, F; Carbohydrates Polymer, 94(1); 577-583; 2013.
[13]    Xu, G.G.; Yang, Ch.Q.; Deng, Y; 2004. Journal of Applied Polymer Sciences; 83, 2539-2547; 2002.