بررسی ریزساختار نانوکامپوزیت‌های بر پایه آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران و مرکز نوآوری، پارک علم و فناوری یزد، یزد، ایران

2 استادیار مهندسی صنایع پلیمر، گروه مهندسی شیمی و پلیمر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

آمیزه پلی‌وینیل‌کلراید / لاستیک‌طبیعی اپوکسید شده (PVC/ENR50) با ترکیب درصدهای 30/70 و50/50 با میزان ثابت 3% وزنی نانورس Cloisite 30B با روش اختلاط مذاب تهیه شد. ساختار نانوکامپوزیت و چگونگی پراکنش نانولایه‌ها و هم‌چنین ویژگی‌های رئولوژیکی با استفاده از پراش پرتو XRD) X)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف سنجی رئومتر مکانیکی مذاب (RMS) مطالعه شد. ویژگی‌های مکانیکی نمونه‌ها با آزمون کششی بررسی شد. تصویرهای XRD نشانگر بین لایه‌ای شدن آمیزه پلیمری درون نانولایه‌هاست. هم‌چنین مطالعه رفتار رئولوژی مذاب نشان داد افزودن نانورس به آمیزه PVC/ENR50 باعث افزایش گرانروی مختلط و مستقل شدن مدول ذخیره از بسامد در بسامدهای کم می‌شود، که بیانگر توزیع یکنواخت نانورس و برهم‌کنش مناسب بین نانولایه‌ها و بستر پلیمری است. براساس نتیجه‌های به‌دست آمده، نانوکامپوزیت PVC/ENR50 با ترکیب درصد 30/70 نسبت به ترکیب درصد 50/50 دارای ویژگی‌های بالاتری است که آن را می‌توان به توزیع یکنواخت تر نانورس Cloisite 30B
در بستر آمیزه قطبی تر با میزان PVC بیشتر نسبت داد. تصویرهای SEM از سطح شکست نمونه‌ها و ویژگی‌های مکانیکی نیز نتیجه‌های فوق را تایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Messadi, D.; Jean Maurice, V.; Marc, H.;  Journal
of Applied Polymer Science, 26, 667-677, 1981.
[2]    Perera, M.; Ishiaku, U.; Ishak, Z.;   Polymer degradation and stability, 68, 393-402, 2000.
[3]    Esmizadeh, E.; Naderi, G.; Ghoreishy, M.; Bakhshandeh, G.; Iran. J. Polym. Sci. Technol. (In Persian), 23, 293-304, 2010.
[4]    Gelling, I.; NR Technology, 16, 1-2, 1985.
[5]    Ramlee, N.A.; Ratnam, C.T.; Alias, N.H.; Rahman, M.F.A.; International Journal of Science and Engineering, 6, 24-30, 2014.
[6]    Ratnam, C.; Zaman, K.; Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 152, 335-342, 1999.
[7]    Ratnam, C.T.; Nasir, M.; Baharin, A.; Zaman, K.; Journal of applied polymer science, 81, 1914-1925, 2001.
[8]    Ratnam, C.; Polymer Testing, 21, 93-100, 2002.
[9]    Ramlee, N.A.; Ratnam, C.T.; Rahman, S.A.; Samat, N.A.A. "Incorporation of TiO2 nanoparticles in PVC/ENR blends," in Business Engineering and Industrial Applications Colloquium (BEIAC), 2013 IEEE , 557-560, 2013.
[10]    Mai, Y.-W.; Yu, Z.-Z.; Polymer nanocomposites: CRC press Boca Raton, FL, 2006.
[11]    Varughese, K.; Nando, G.; De, P.; De, S.; Journal of Materials Science, 23, 3894-3902, 1988.
[12]    Varughese, K.; Nando, G.; De, P.; De, S.; Journal of Materials Science, 23, 3894-3902, 1988.
[13]    Andrady, A.; Hamid, H.; Torikai, A.; Photochemical & Photobiological Sciences, 6, 311-318, 2007.
[14]    Karim, J.; Ahmad, A.; Abdullah, I.; Dahlan, H.; Journal of sol-gel science and technology, 62, 7-12, 2012.
[15]    Jon, N.; Abdullah, I.; Othaman, R.; SAINS MALAYSIANA, 42, 469-473, 2013.
[16]    Ray, S.S.; Okamoto, M.; Prog. Polym. Sci., 28, 1539-1641, 2003.
[17]Tavakoli, M.; Katbab, A.A.; Nazockdast, H.; Journal of Macromolecular Science, Part B, 50, 1270-1284, 2011.
[18]    Jowdar, E.; Beheshty, M.; Atai, M.; Science and Technology, 24, 83-92, 2011.