تعیین بهترین روش سنتز نانوساختار منیزیم اکسید برای ساخت منیزیم اولئات به‌منظور تهیه بازدارنده خوردگی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی معدنی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد خوردگی، شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق، تهران، ایران

5 استادیار شیمی تجزیه، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، یافتن بهترین روش سنتز نانو ساختارهای منیزیم اکسید برای تهیه منیزیم اولئات به منظور بازدارنده خوردگی بود. با بررسی منابع علمی روش‌های متفاوت سنتز مواد مذکور شناسایی و روش‌هایی که انجام آن‌ها امکان پذیر و اقتصادی هستند، انتخاب شدند. در این پژوهش نانو ذرات منیزیم اکسید به روش‌های همرسوبی، سنتز احتراقی با استفاده از موج فراصوت و آسیا کاری سنتز شده است. برای کنترل کیفیت و ریخت‌شناسی نمونه‌ها از روش‌های SEM ،XRD و TEM استفاده شد. بر اساس ریخت فراورده به‌دست آمده و میانگین اندازه ذرات آن با استفاده از نتیجه‌های آزمون‌های مذکور، بهترین نمونه‌ها انتخاب شدند. با استفاده از نمونه‌های انتخاب شده سنتز منیزیم اولئات انجام و جهت کنترل کیفیت و بررسی ساختاری نمونه‌های منیزیم اولئات سنتز شده از آزمون  TBN استفاده شد. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان دادند که منیزیم اولئات سنتز شده نسبت به بازدارنده‌های خوردگی که تاکنون در صنعت استفاده شده اند از لحاظ زیست محیطی تجزیه پذیر هستند و مواد مصرفی برای سنتز این ماده نیز می‌توانند با خلوص صنعتی استفاده شوند.

کلیدواژه‌ها


[1]    Garcia, M. F. Arias, A.M.  Hanson, J. C.  Rokiriguez, J. A. Chem. Rev. 2004, 104-106
[2]    Habibi, R. Towfighi Daryan, J. Rashidi, A.M. Journal of Experimental Nanoscience 2009, 4, 35.
[3]    Brinker, C. J. Scherer, G. W. Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing. Academic Press. 1990.
[4]    Mangalaraja, R. V. Ananthakumar, S. Manohar, P. Gnanam, F. D. Materials Science and Engineering A. 2003, 355, 320- 324.
[5]    Fu, Y. P. Lin, C. H. Liu, C. W. Yao, Y. D. Journal of Alloys and Compounds. 2005, 391, 185- 189.
[6]    Vaidhyanathan, B. Agrawal, D. K. Shrout, T. R. Fang, Y. Materials Letters. 2000, 42, 207-211.
[7]    Kumari, L. Li, W.Z. Vannoy, C.H. Leblanc, R.M. Wang, D.Z. Ceramic International. 2009, 35, 3355-3364.
[8]    Suresh, G.  Rajiv Gandhi, R.G. Selvam,S. Sundrarajan, M. Advanced Materials Research 2013, 678, 297-300.
[9]    Mastuli, M.S. Kamarulzaman, Nawawi, N.Z. Mahat,A.M. Rusdi, R. and Kamarudin, N.  Nanoscale Research Letters 2014, 9,134.
[10]    Bhatte, K.D. Sawant, D.N. Deshmukh, K.M. Bhanage, B.M. Particuol 2012, 10, 384–387.
[11]    Alaei, M. Jalali, M. Rashidi, A.M. Iran. J. Chem. Chem. Eng. 2013, 32, 21.
[12]    Fu, Y. P. Lin, C. H. Liu, C. W. Yao, Y. D. Journal of Alloys and Compounds. 2005, 391, 185.
[13]    Zhou, X. Zhou, J. Ou-Yang, Z. Phys. rev. let. B. 2000, 62, 13692.
[14]    Awizar, D. A. N. Othman, K. Jalar, A. Daud, A. R., Rahman, A. Al-hardan, N. H. Int. J. Electrochem. Sci. 2013, 8, 1759.