کپسوله کردن آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر و بررسی ویژگی‌های نانوکپسول‌ها

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، گروه نانوفناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

3 استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 در این مطالعه آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست‌تخریب‌پذیر، به روش پیش ژل شدن یونوتروپیک کپسوله شد. میانگین اندازه نانوکپسول‌ها و بازده کپسولی آن‌ها با توجه به عامل‌های فرایند ساخت از جمله غلظت زیست پلیمر کیتوسان، غلظت زیست پلیمر آلژیناتو pH محلول کمپلکس پلی الکترولیت، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ها نشان داد که افزایش غلظت کیتوسان و آلژینات و هم‌چنین کاهش pH، سبب افزایش اندازه ذرات و کاهش میزان بازده کپسولی می‌شود. گستره مناسب برای غلظت کیتوسان 75/0 تا 5/1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و برای غلظت آلژینات 6/2 تا 3 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود و pH مناسب برای به‌دست آمدن اندازه ذرات کوچک‌تر با بازده کپسولی بیشتر بین 7/4 تا 7/5 بود. سپس نانوکپسول‌های به‌دست آمده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


[1]    Cho, S.J.; Rhee, D.K.; Pyo, S.; J. Nutrition, 22, 1177–1184, 2006.
[2]    Arzanlou, M.; Bohlooli, S.; J. Food Chemistry, 120, 179–183, 2010.
[3]    Ankri, S.; Mirelman, D.; J. Microbes and Infection, 16, 356–362, 1999.
[4]    Bakri, L.M.; Douglas, C.W.I.; J. Archives of Oral Biology, 50, 645–651, 2005.
[5]    Bendahou, M.; Muselli, A.; Grignon, D.M.; J. Food Chemistry, 106, 132–139, 2008.
[6]    Miron, T.; Rabinkov, A.; Mirelman, D.; Wilchek, M.; Weiner, L.; J. Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes, 1463, 20–30, 2000.
[7]    Miron, T.; Wilchek, M.; Sharp, A.; Nakagawa, Y.; Naoi, M.; Nozawa, Y.; J. The Journal of Nutritional Biochemistry, 19, 524–535, 2008.
[8]    Sticher, O.; J. Deutsche Apotheker-Zeitung, 403–413, 1991.
[9]    Ilić, D.P.; Nikolić, V.D.; Nikolić, Lj.B.; Stanković, M.Z.; Stanojević, Lj.P.; J. Hemijska industrija, 6 (2), 85-93, 2010.
[10]    Shadkchan, Y.; Shemesh, E.; Mirelman, D.; Miron, T.; Rabinkov, A.; Wilchek, M.; Osherov, N.; J. Antimicrob.Chemother, 53, 832-836, 2004.
[11]    Cai, Y.; Wang, R.; Pei, F.; J. Antibiotics, 60, 335–338, 2007.
[12]    Curtis, H.; Noll, U.; Stormann, J.; Slusarenko, A.J.; J. Physiological and Molecular Plant Pathology, 65, 79–89, 2004.
[13]    Harris, J.C.; Cottrrell, S.; Plummer, S.; Lloyd, D.; J. Applied Microbiological and Biotechnology, 57, 282–286, 2001.
[14]    Baghalian, K.; Ziai, S.A.Z.; Naghavi, M.R.; Naghdi Badi, H.; Khalighi, A.; J. Scientia Horticulturae, 103, 155–166, 2005.
[15]    Ruddock, P.S.; Liao, M.; J. Phytotherapy Research, 19, 327–336, 2005.
[16]    Moreau, D.L.; Rosenberg, M.; J. Food Sci., 61,39-43, 1996.
[17]    Shahide, F.; Han, X.Q.; Crit. Rev. in Food Sci. Nutr., 1993.
[18]    FLORA, G.; GUPTA, D.; TIWARI, A.; J. Interdiscip Toxicol, 5(2), 47–58, 2012.
[19]    Gupta, K.C.; Kumar, R.; J. Biomaterials, 21, 1115-1119, 2000.
[20]    Takka, S.; Ocak, O.H.; Acartu, F.; European Journal of Pharmaceutical Sciences, 6, 241–246, 1998.
[21]    Silva, C.M.; Ribeiro, A.J.; Figueiredo, I.V.; Gonçalves, A.R.; Veiga, F.; International Journal of Pharmaceutics, 311(1-2), 27, 2006.
[22]    Rajaonarivony, M.; Vauthier, C.; Couarraze, G.; J. Pharm Sci, 82, 912–917, 1993.
[23]    British Pharmacopoeia, Garlic, Stationery Office, London, 49-50, 2000.
[24]    Calvo, P.; Remunan-Lopez, C.; Vila-Jato, J.L.; Alonso, M.J.; J. Appl. Polym. Sci, 63, 125–132, 1997.
[25]    Sarmento, B.; Ferreira, D.; Veiga, F.; Ribeiro, A.; J. Carbohydrate Polymers, 66, 1-7, 2006.
[26]    Douglas, K.L.; Tabrizian, M.; J. Biomater. Sci. Polym. Ed., 16, 43-56, 2005.