تهیه و مطالعه نانوذرات پلی‌آکریل‌آمید حکاکی شده برای تشخیص گلوکز در محیط آبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، ساختمان شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار شیمی آلی، گروه شیمی، ساختمان شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

حکاکی مولکولی پلیمرها روشی جدید، ساده و ارزان برای تهیه ترکیب‌هایی است که می‌توانند در کاربردهای پزشکی استفاده شوند. در کار حاضر، نانو ذرات حکاکی شده با گلوکز تهیه و ویژگی‌های آن‌ها مطالعه شد. آکریل‌آمید به‌عنوان مونومر اصلی و اتیلن‌گلیکول‌دی‌متاکریلات به عنوان مونومر پیوند‌دهنده عرضی برای سنتز نانو ذرات پلیمرهای حکاکی شده (MIPs) و غیر حکاکی (NIPs) با روش پلیمریزاسیون رادیکال آزاد تحت گرما استفاده شد. ویژگی‌های پلیمرهای حکاکی شده (MIPs) با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی (FE-SEM) و طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) بررسی شد. آزمایش جذب نشان داد که نانو ذرات پلیمرهای حکاکی شده (MIPs) با اندازه میانگین 5/33 نانومتر گزینش پذیری خوبی نسبت به گلوکز در مقایسه با فروکتوز و آسکوربیک اسید دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]    Park, S.; Boo, H.; Chung, T.D.; J. Anal. Chim. Acta.; 556, 46–57, 2006.
[2]    Oliver, N.S.; Toumazou, C.; Cass, A.E.; Johnston, D.G.; J. Diabet Med., 26, 197-210, 2009.
[3]    Mahbubur-Rahman, M.D.; Saleh-Ahammad, A.J.; Hyung-Jin, J.; J. Sensors., 10, 4855-4886, 2010.
[4]    Liao, J.; Yang, Y.; Du, W.; J. Sensor. Actuator. B-Chem., 208, 457–463, 2014.
[5]    Ruela, A.; Figueiredo, E.; Pereira, G.; J. Chem. Eng., 248, 1-8, 2014.
[6]    Malitesta, E.; Mazzotta, C.; Anal Bioanal.Chem.; 402,1827–1846, 2012.
[7]    Spivak, D.; J. Adv. Drug Delivery. Rev., 57, 1779– 1794, 2005.
[8]    Vasapollo, G.; Del-Sole, R.; Mergola, L.; Rosaria-Lazzoi, M.; Int. J. Mol. Sci., 12, 5908-5945, 2011.
[9]    Liao, H.; Nie, Shouzhuo-Yao, L.; J. Biochem. Biophys. Methods., 59, 75–87, 2004.
[10]    Luiz, M.L.; Karina, A.M.; Susana, I.C.; J. Eur. Poly. 45, 1232–1238, 2009.
[11]    Abdollahi, Z.; Gomes, V.G.; Eng. Australia., 18, 2291-2297, 2011.
[12]    Valentinia, M.; Perju, M.; cell. Chem & tech., 45, 197-203, 2011.
[13]    Huang, Y.; Xu, Y.; He, Q.; Du, B.; Cao. Y.; J. Appl. Polym. Sci., 128, 3256–3262, 2013.
[14]    Ou, S.H.; Wu, M.C.; Chou, T.C.; Anal. Chim. Acta., 504, 163–166, 2004.
[15]    Covey. T.R.; Plant Physiol., 60, 300-304, 2001.
[16]    Aswini, K.K.; Vinu-Mohan, A.M.; Biju, V.M.; J. Mater. Sci. Eng., 37, 321–326, 2014.
[17]    Ebrahimzadeh, H.; Dehghani, Z.; Asgharinezhad, A.A.; Shekari, N.; Molaei, K.; Int. J. Pharm.; 21, 67-74, 2013.
[18]    Davoodi, D.; Hassanzadeh, M.; Asgharian-Rezaei, M.; J. Food. Chem.; 158, 421-428, 2014.
[19]    Morais-Ruela, A.; Costa-Figueiredo, E.; Ribeiro-Pereira, G.; Ribeiro Pereira, G.; J. Chim. Eng., 248, 1-8, 2014.
[20]    Seifi, M.; Hassanpour-Moghadam, M.; Hadizadeh, F.; Int. J. Pharm., 471, 37-44, 2014.
[21]    Carter, S.R.; Rimmer, S.; J. Adv. Materials, 14, 667-670, 2002.
[22]    Haginaka, J.; Takehira, H.; Hosoya, K.; Tanaka, N.; J. Chromatography A, 849,331–339, 1999.
[23]    Liu,Y.; Zhu, L.; Sensors and Actuators B-Chem, 171, 1151– 1158, 2012.
[24]    Van-Dam, H.E.; Kieboom, A.P.G.; Bekkum, H. van.; Starch., 38, 95,101, 2006.
[25]    Watanabe, M.; Aizawa, Y.; Iida, T.; Carbohydrate. Res., 340, 1925–1930, 2005.