آماده‌سازی و شناسایی نانوکامپوزیت‌های پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی مزدوج شده با انسولین به منظور افزایش پایداری زیستی این دارو

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

3 دانشیار شیمی دارویی، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

4 کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در این پژوهش به منظور افزایش پایداری داروی انسولین، این پلیمر زیستی باالاستومر پلی اورتانی مغناطیسی ‌مزدوج شد. برای سنتز نانوکامپوزیت پلی اورتان مغناطیسی پایه آبی از نانوذرات آهن اکسید استفاده شد و به منظورجلوگیری از تجمع و هم‌چنین افزایش نیمه عمرماندگاری نانوذرات در بدن، ابتدا با ترکیب دای پدال سیلان که از ترکیب آمینوپروپیل تری اتوکسی سیلان و 3-گلیسیدوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان به‌دست آمده بود، اصلاح شدند. سپس برای افزایش زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری ترکیب به‌دست آمده، طی فرایند پلیمریزاسیون درجا با پلی اورتان پایه آبی، نانوکامپوزیت‌های پلی اورتانی مغناطیسی تهیه شدند که گروه‌هایNCOــ پیش پلیمر ترکیب یاد‌شده باهورمون انسولین،که پلیمری با توالی پپتیدی ویژه و گروه‌هایNH2ــ در دسترس است، پیوند اوره ‌تشکیل می‌دهد. سنتز موفقیت آمیز این ترکیبات با طیف سنجی فروسرخ، رزونانس مغناطیس هسته ای، تجزیه وزن سنج گرمایی، میکروسکوپ الکترونی روبشی و عبوری تایید شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Kuan, H.C.; Ma, C.C.M.; Chang, W.P.; Yuen, S.M.; Wu, H.H.; Lee, T.M.; Composites Science and Technology; 65, 1703, 2005.
[2] Ma, Y.W.; Yu, Z.Z.; Polymer Nanocomposites, Woodhead Publishing, Cambridge, 2006.
[3] Kuan, H.; Chiang, W.; Wu, H.;  Mater. Sci.; 40, 179-185, 2005.
[4] Xia, H.; Song, M.; Soft Matter, 1, 386-394, 2005.
[5] Santerre, J.P.; Woodhouse, K.; Laroche, G.; Labow, R.; J. Biomaterials, 26, 7457-7470, 2005.
[6] Mitra, S.; Poizot, P.; Finke, A.; Tarascon, J.M.; Advanced Functional Materials, 16, 2281–2287, 2006.
[7] Lin, MS.; Leu, H.J.; Electroanalysis, 17, 2068–2073, 2005.
[8] Chung, D.D.L.; J. Materials Engineering and Performance, 9, 350–354, 2000.
[9] Ni, S.; Lin, S.; Pan, Q.; Yang, F.; Huang, K.; He D.; J. Physics D: Applied Physics, 42, 055004–055008, 2009.
[10] Sun, G.C.; Yao, K.L.; Liao, H.X.; Niu, Z.C.; Liu Z.L; International Journal of Electronics, 87, 735-740, 2000.
[11] Zarrabi, A.; Adeli, M.; Vossoughi, M.; Shokrgozar, M. A.; Macromolecular Bioscience, 11, 383-390, 2011.
[12] B, Araújo; Leandro, P. Moura; Roberto, C. Vieira. Junior; Marcelo, C. Junior; Rodrigo, A. Dalia; Amanda, C. Sponton; Carla, Ribeiro; Maria, Alice; R., Mello; Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10, 54, 2013.
[13] Wu, W.; Xiao, X.; Zhang, S.; Peng, T.; Zhou, J.; Ren, F.; Jiang, C.; Nanoscale Research Letters, 5, 1474-1479, 2008.
[14] Kim, K.D.; Kim, S.S.; Choa, Y.H.; Kim, H.T.; J. Industrial and Engineering Chemistry, 13, 1137-1141, 2007.
[15] Salata, O.V.; J. Nanobiotechnology; 2, 2-3, 2004.
[16] Torcilin, V.P.; Imperial College Press; Nanoparticulates as drug carriers, 1-8, 2006.
[17] Varadan, V.K.; Chen, L.; Xie, J.; “Nanomedicine: Design and applications of magnetic nanomaterials, nanosensors and nanosystems”, Wiley, 2008. Available on: http://eu.wiley.com.
[18] Alavi-Nikje, M.M.; Mazaheri-Tehrani, Z.; Bagheri-Gharmarudi, A.; Polym. Plast. Tech. Eng., 48, 891-896, 2009.
[19] Alavi-Nikje, M.M.; Mazaheri-Tehrani, Z.; Des. Monom. Polym., 13, 249-260, 2010.
[20] Sidi, Zhang; Yanfeng, Li; Lanqin, Peng; Quanfang, Li;  Suli, Chen; Ke, Hou; Composites; 2013, 94-101, 2013.
[21] Frank Joseph, Hartdegen; Wayne, Elliott Swann; US Patent; 4,094,744, 1978.
[22] Yan, F.; Li, J.; Zhang, J.; Liu, F.; Yang, W.; J Nanopart Res, 11(2), 289–96, 2009.