شفاف‌سازی کوشاب به‌وسیله فرایند غشایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کوشاب یکی از نوشیدنی‌های پرمصرف جهان به شمار می‌آید. به منظور دستیابی به رنگ و شفافیت مطلوب در این نوشیدنی، فراوری جداسازی غشایی رو به گسترش است.در اثر استفاده از این نوع فراوری، درشت- مولکول‌های محلول که عامل طعم و ویژگی‌های فراسودمند کوشاب هستند به خوبی حفظ می‌شود در حالی‌که ذرات کلوئیدی عامل کدورت و سلول‌های مخمر از فراورده جدا می‌شود. این نوع جداسازی مشکلات عمده‌ای نظیر گرفتگی غشا را به همراه دارد. هدف از این مطالعه تجربی (میکروفیلتراسیون غشایی)، بررسی اثر فشار و نوع غشا بر شفافیت کوشاب است. در این پژوهش اثر فشار، دما، نوع غشاء، اندازه منفذ، سرعت جریان عرضی و دبی بر مقدار گرفتگی و شفافیت مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ها نشان می‌دهد که افزایش فشار در تمام غشاها باعث افزایش شار تراوه تا فشار بحرانی می‌شود. با افزایش ویژگی آبدوستی در غشا مقدار شار تراوه افزایش یافت. مطالعات تکمیلی به منظور تایید نتیجه‌های نظری با عکسبرداری الکترونی انجام شد. این بررسی نتیجه‌های به‌دست آمده را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Fillaudeau, L.; Bossier, B.; Moreau, A and other. Investigation of rotating and vibrating filtration for clarification of rough beer, Journal of Food Engineering, 2006.
[2] Schurman, D.; Meijer, L.; Broens,  A.; Mepschen, Full scale result of (lieselguhr-free) beer membrane filtration and latest developments on combined membrane filtration and stabilization , The Inst. of Brewing & Distill
ing Africa Sect. Proc. 10th  Brewing convention, Pilanesberg, South Africa, 2005. 
[3] Madaeni S.S ,  Rahimpour, A.; “Industrial Membrane Processes “(in Persian), Razi University Publications,Kermanshah, Iran,2005.
[4] Van der Sman, R.G.M.; Vollebreg , H.M., Mepschen, A. Review of hypotheses for fouling during beer clarification using membranes, Journal of Membrane Science 396 ,22– 31, Elsevier, 2012.
[5] Fane .AG, Kim .KJ, Hodgson. PH, Leslie .G, Strategies to minimize fouling in the membrane processing of biofliuids, Proc. Bioproc.; 304-320, 1992.
[6] Tailor, M.; Faraday, DBF, O Shaughnessy C.L.; Quantitative determination of fouling layer composition in microfiltration of beer .J Sep. Purify Rev.; 22-23 ;133-142, 2001.
[7] Lipnizki, F.; Carl-Erik, N.; Becket, R.; Food & Bev.: Anyone for a tasty beverage, j. Filtration & Separation, 43, 14-18, 2006.
[8] Thomassen .JK, Faraday .DBF, Underwood BO, Cleaver JAS. The effect of varying trans-membrane pressure and cross flow velocity on the microfiltration fouling of a model beer. Sep Purify Rev; 41:91–100, 2005.
[9] Ulbrich, M.; ”Advanced functional polymer membranes polymer.47, 2217-2262, 2006
[10] Kazemi, M.A.; Soltanieh, M.; Yazdanshenas, M.; Influence of cross flow microfiltration on ceramic membrane fouling and beer quality, 2013.
[11] نوشیدنی مالت ویژگی‌ها روش‌های آزمون –مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره 2280و2279 و 2441