بررسی اثر کاتالیستی نانو‌ذره‌ی γ-Fe2O3 بر روی سرعت تخریب یک کمپلکس پرانرژی اکسووانادیومی (IV)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی فیزیک، گروه شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

کمپلکس اکسووانادیم (IV) از واکنش VO(acac)2  با شیف باز N'،N) H2L–بیس(سالیسیل آلدامیناتو) 1،3– دی آمینو پروپان) به‌دست آمد و با استفاده از روش‌های 13C-NMR، 1H-NMR،IR تجزیه عنصری و تجزیه گرمایی با روش DSC مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های به دست آمده از DSC نشان داد که این کمپلکس دارای آنتالپی تخریب زیادی است. بنابراین، با توجه به این موضوع سینتیک تخریب گرمایی آن با و بدون حضور نانوذره آهن اکسید (γ-Fe2O3)مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که حضور نانوذره به عنوان کاتالیست نقش مؤثری در افزایش سرعت تخریب دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Singh, K.; Barwa, M.S.; Tyagi, P.; Chem., 42, 394, 2007.

[2] Cozzi, P.G.; Soc. Rev., 33, 410, 2004.

[3] Chandra, S.; Sangeetika.; J. Indian Chem. Soc., 81, 203, 2004.

[4] Ferrari, M.B.; Capacchi, S.; Pelosi, G.; Reffo, G.; Tarasconi, P.; Albertini, R.; Pinelli, S.; Lunghi, P.; Chim., 286, 134, 1999.

[5] Canpolat, E.; Kaya, M.; Chem., 57, 1217, 2004.

[6] Yildiz, M.; Dulger, B.; Koyuncu, S.Y.; Yapici, B.M.; Soc., 81, 7, 2004.

[7] Simon, P.; J. Therm. Anal. Cal., 76, 123, 2004.

[8] Ligtenbarg, G.J.; Hage, R and Feringa, B.L.; Coordination  Chemistry  Reviews., 237, 89, 2003.

[9] Kianfar, A.H.;  Mohebbi, S.; J. Iran. Chem. Soc., 4, 215, 2007.

[10] Mohapatra, M.; Anand, S.; Int. J. Eng. Sci. Tech., 2, 127-146, 2010.

[11] Radhakrishnan, S.; Krishnamoorthy, K.; Sekar, C.; Wilson, J.; Kim, S.J.; Applied Catalysis B: Environmental., 22, 148– 149, 2014.

[12] Tian, B.; Wang, T.; Dong, R.; Bao, S.; Yang, F.; Zhang, J.; Applied Catalysis B: Environmental., 22, 147, 2014.

[13] Aranha, P.E.; Do Santo, M.P.; Romera. S.; Dockal, E.R.; Polyhedron., 26, 1373, 2007.

[14] Karakaplan, M.; Serin, S and Digrak, M.; J. Coord. Chem., 62, 3544, 2009.

[15] Fernandez, M.I.; Gonzalez-Noya, A.M.; Manerio, M.; Pedrio, R and  Romero, M.J.; Synth. React. Met.-Org. Chem., 36, 655, 2006.

[16] Salavati-Niasari, M.; Ghanbari, D.; Davari, F.;  Journal of Alloys and Compounds.,  488, 442–447, 2009.

[17] Emadi, H.; Salavati-Niasari, M.; Davari, F.; Polyhedron., 31, 438–442, 2012.

[18] Brown, M.E.; Thermochim. Acta., 148, 521–531, 1989.

[19] Pourmortazavi, S.M.; Nasrabadi, M.R.; Kohsari, I;, Hajimirsadeghi, S.S.; J. Therm. Anal.,  Calorim. 110, 857–863, 2012.

[20] Roduit, B.; Xia, L.; Folly, P.; Berger, B.; Mathieu, J.; Sarbach, A.; Andres, H.; Ramin, M.; Vogelsanger, B.; Spitzer, D.; Moulard, H.; Dilhan, D.; J. Therm. Anal. Calorim., 93, 143–152, 2008.

[21] Pisharath, S.; Ang, H.G.; Thermochim. Acta. 459, 26–33, 2007.

[22] Sharp, J.H.; Wentworth, S.A.; Anal. Chem., 41, 2060-2062, 1969.

[23] Dubey, B.L.; Nath, N.; Tripathi, A and Tiwari, N.; Sci., 1, 341, 1994.