حذف یون سرب از آب با استفاده از نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/نانولوله کربنی چند دیواره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد، ملارد، ایران

چکیده

در این مقاله نانوکامپوزیت نانورس/ کیتوسان/ نانولوله کربنی چند دیواره به روشی ساده و از طریق اختلاط در حلال و نفوذ بین لایه‌ای تهیه شده و در فرایندی ناپیوسته و جهت حذف سرب از آب مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه‌ها حاکی از درصد جذب و ظرفیت جذب مناسب نانوکامپوزیت تهیه شده نسبت به نانورس خالص است که این نتیجه نشان دهنده اثر هم افزایی اجزا به کار رفته در تهیه نانوجاذب است. نتیجه‌های به دست آمده از ازمون‌های جذب نشان داد که غلظت یون‌های باقی مانده فلزی با استفاده از نانوکامپوزیت کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و در مدت زمان کمتر از 180 دقیقه،pH برابر با 7 و در دمای محیط، 98 درصد از یون‌های سرب با استفاده از نانو‌کامپوزیت نسبت به نانورس خالص حذف شده است. برای بررسی ریخت شناسی این نانوکامپوزیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شده است، این بررسی نشان داد که حفرات در بین لایه‌های نانورس مشخش شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Sud, D.; Mahajan, G.; Kaur, M.P.; Biores. Technd., 99, 6017-6027, 2008.
[2] Hsieh, S.H.; Horng, J.J.; Tsai, C.K.; J. Mater Res., 21,1269-1273, 2006.
[3] Demarco, M.J.; sen Gupta, A.L.; Greenleaf, J.E.; J. water Research., 37, 164-176, 2003.
[4] Shevade, S.; ford, R.G.; J. water research, 38, 3197-3204, 2004.
[5] Maiti, A., Svizhenko,; Anantram, MP; 88, 126905, 2002.
[6] Agag, T.; T suchiya, H.; Tukeichi, T.; Polymer, 45 ,7903, 2004.
[7] Utraki, L.A.; Rapre technology limited, UK, 2004.
[8] Tzong-Ming, Wu.; Cheng-Yang, Wu.; Polymer
Degradation and Stability, 91, 2198-2204, 2006.
[9] S. Kantevari; S.V.; Vuppalapti, L; Catalysis Communications; 8, 1857–1862, 2007.
[10] Grabowska-Olszewska, B.; Applied Clay Science; 22, 251– 259, 2003.
[11] Naseem, R.; Tahir, S.S.; Water Res., 35, 3982, 2001.
[12] Mellah, A.; Chegrouche, S.; Water Res., 31, 621, 1997.
[13] Khan, S.A.; Rehman, R.; Khan, M.A.; Waste Manage., 15 , 271, 1955.
[14] Bhattacharyya, K.G.; Gupta, S.S.; J. Colloid and Interface Science, 310, 411–424, 2007.
[15] Lin, S.H.; Juang, R.S.; J. Hazard. Mater. B., 92, 315, 2002.
[16] Lee, Y.C.; Kim, E.J.; Ko, D.A.; Yang, J.W.; J. Hazard Mater, 196, 101-108, 2011.
[17] Zhang, W.; Yang, T.; Huang, D.; Jiao, K.; Li, G.; J. Membrane Science, 325, 245–251, 2008.
[18] Zhao, G.; Wu, X.; Tan, X.; Wang, X.; J. The Open Colloid Science, 4, 19-31, 2011.
[19] Bhattacharyya, K.G.; Gupta S.S.; J. Colloid and Interface Science, 310, 411–424, 2007.