سنتز و شناسایی شبکه آلی فلزی MOF-199 اصلاح شده با Pd/SWCNTs به منظور افزایش جذب گاز هیدروژن در دمای محیط

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی، گروه شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

در این مطالعه، ترکیب شبکه آلی فلزیMOF-199 به عنوان جاذب گاز هیدروژن بر اساس روش جذب سطحی به کار گرفته شد. نانو ساختار به‌دست آمده با نانوذرات پالادیم کاهش داده شده بر روی نانولوله‌های کربنی تک دیواره، به منظور افزایش ظرفیت جذب هیدروژن در دمای محیط اصلاح شد و سپس ترکیب اصلاح شده به وسیله روش‌های BET ،SEM ،XRD و TGA شناسایی شد. میزان ظرفیت جذب هیدروژن بر روی ترکیب سنتز شده با روش حجم سنجی در دمای K 298 و فشار bar 15 اندازه‌گیری شده است. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان می دهد که ظرفیت جذب ترکیب MOF-199 پس از اصلاح شدن با Pd/SWCNT حدود 90% افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


[1] Schlapbach , L.;  Züttel,  A.; Natur, 414-353, 2001.

[2] Wang , C.Y.; Tsao, C.S.; J. Alloys. Compd., 88, 492, 2010.  

[3] Zuttel, A.;  Sudan ; P.; Int. J. Hydrogen. Energy., 27, 203, 2007.   

[4] Rowsell, J.L.C;  Yaghi, O.M.; J. Am. Chem. Soc., 128 ,1304, 2006.

[5] Chen, C.H.; Huang; C.C.; Micropor Mesopor Mater, 109, 549, 2008.

[6] Prasanth, K.P.;  Pillai, R.S.;  J Alloys Compd, 466, 439, 2008.  

[7] Darkrim, F.L.; Tartaglia, G.P.; Int J Hydrogen Energy, 27, 193, 2002.

[8] Mueller ,U.; Schubert, M.; Teich, F.H.; J Mater Chem, 16, 626, 2006.

[9] Yaghi, O.M.; Keeffe , M.O.; Nature, 423, 705, 2003.

[10] Xiang, Z.; Yang, W.; Cao, D.; Int. J. Hydrogen Energy, 37, 946, 2012.

[11] Vishnyakov, A.; Ravikovitch, P.I.; Neimark, A.V.; Nano Lett, 3, 713, 2003.

[12] Krawiec, P.; Kramer, M.; Sabo, M.; Kunschke , R.; Adv. Eng, Mater, 8, 293, 2006.

[13] Lamia, N.; Jorge, M.; Granato , M.A.; Chem. Eng. Sci., 6, 3240, 2009.

[14] Hartmann, M.; Kunz, S.; Himsl, D.O.; Langmuir, 24, 8634, 2008.

[15] Furukawa, S.; Hirai, K.; Nakagawa, K.; Angew. Chem., 121, 1798, 2009.

[16] Moellmer, J.; Moeller, A.; Dreisbach, F.; Micropor Mesopor Mater, 138, 140, 2011.

[17] Gao, S.; Zhao, N.; Shu, M.; Applied Catalysis A: General, 388,196, 2010.

[18] Garcı´a Blanco, A.A.;  Sapag, K.; Int J Hydrogen Energy, 37, 1487, 2012.

[19] Yang , S.J.; Choi, J.Y.; Chae, H.K.; Cho, J.H.; Chem. Mater, 21, 1893, 2009.

[20] Yang , S.J.; Cho, J.H.;  Nahm , K.S; Int J Hydrogen Energy, 10, 1, 2010.

[21] Loera-Serna, S.; Oliver-Tolentino, M.A; J Alloys Compd, 540, 113, 2012.

[22] Zlotea, C;  Campesi, R; Cuevas , F.; J. Am. Chem. Soc, 132, 2991, 2010.

[23] Liu ,Y.Y.; Zeng , J.L.; Zhang, J.; Xu, F.; Int. J. Hydrogen Energy, 32, 4005, 2007.

[24] Alaerts , L.;  Maes , M.; Giebeler , L.; Jacobs , P.A.; J. Am. Chem. Soc, 130, 14170, 2008.