بررسی ویژگی‌های رئولوژیکی و فیزیکو- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی پر شده با دوده به‌دست آمده از گرماکافت تایر‌های فرسوده

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این‌که بخش عمده فرمولاسیون تایر را پرکننده‌ی دوده تشکیل داده است، بازیافت این ماده و کاربرد دوباره آن در تهیه تایرهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ویژگی‌های دوده گرماکافتی به‌دست آمده از تایرهای فرسوده شناسایی شد. نتیجه‌ها نشان داد این ویژگی‌ها در مقایسه با دوده استفاده شده در صنعت تایر در گستره قابل قبولی قرار دارد. تأثیر دوده گرماکافتی بر فرایند پذیری و ویژگی‌های مکانیکی آمیزه‌های ولکانیزه شده بررسی و با آمیزه‌های پر شده با دوده تجاری مقایسه شد. در این مقاله با توجه به نتیجه‌های به‌دست آمده یک راه حل منحصر به فرد سازگار با محیط‌زیست برای مدیریت لاستیک‌های فرسوده که در حال حاضر مشکلات زیست محیطی ایجاد کرده‌اند، ارایه داده شده است.

کلیدواژه‌ها


1. Tanthapanichakoon, W.; Ariyadejwanich, P.; Japthong, P.; Nakagawa, K.; Mukai, S.R.; Tamon, H.; Water. Res., 39: 1347-1353, 2005.
2. Shah, J.; Rasul-Jan, M.; Mabood, F.; Shahid, M.; J. Chinese Chemical Society, 53, 1085-1089, 2006.
3. Skodras, G.; Diamantopoulou, I.; Zabaniotou,A.; Stavropoulos, G.; Sakellaropoulos, G.P.; Fuel Process. Technol., 88: 749-758, 2007.
4. Li, L.; Liu, S.; Zhu, T.; J. Environ. Sci., 22(8), 1273-1280, 2010.
5. Hofman, M.; Pietrzak, R.; Chem. Eng. J., 170(1): 202-208.
6. Troca-Torrado, C.; Alexandre-Franco, M.; Fernandez-Gonzalez, C.; Alfaro-Dominguez,M.; Gomez-Serrano, V.; Fuel Process. Technol., 99: 206-212, 2011.
7. Chan, O.S.; Cheung, W.H.; McKay, G.; Chem. Eng. J. 191, 162-170, 2012.
8. Pantea, D.; Darmstadt, H.; Kaliaguine, S.; Roy, Ch.; J. Analytical and Applied Pyrolysis, 67(1), 55-76, 2003.
9. González, J.F.; Encinar, J.M.; González-García, C.M.; Sabio, E.; Ramiro, A.; Canito, J.L.; Gañán, J.; Applied Surface Science, 252(17), 5999-6004, 2006.
10. Du, A.; Wua, M.; Sua, C.; Chena, H.; Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 47(2), 268-275, 2008.
11. Du, A.; Zhang, Z.; Wua, M.; Express Polymer Letters, .3(5), 295–301. 2009.
12. Jie, Z.; Shegji, W.; Tianming, Y.; Zhengmiao, X.; “Modified Pyrolytic Carbon Black from Scrap Tires and Its Reinforcement Performance in Natural Rubber”, International Conference on Computer Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring
(CDCIEM), Changsha, 2011.
13. Pilusa, J.; Muzenda, E.; Interational Journal of Chemical, Materials Science and Engineering, 7(10), 155-159, 2013.
14- “مقدمه‌ای بر مبانی آمیزه‌کاری و تکنولوژی لاستیک”، شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک، تهران، 1375.
15. Hofmann, W.; “Rubber Technology Handbook”,Hanser Publishers, New York, 1994.