بررسی ویژگی‌های گرمایی هیدروژل نانوکامپوزیتی پایه کاراژینان حساس به محیط‌های یونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی آلی، دبیر آموزش و پرورش کمیجان، اراک، استان مرکزی، ایران

2 دانشیار شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، استان مرکزی، ایران

چکیده

هیدروژل‌ نانوکامپوزیتی با همبسپارش آکریلیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر روی کاراژینان با استفاده از آمونیم پرسولفات به عنوان آغازگر رادیکالی، متیلن بیس‌آکریل‌آمید به عنوان شبکه‌ساز و مونت موریلونیت به عنوان نانو خاک‌رس سنتز شد. ساختار هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با طیف FT-IR و پراش پرتو X تأیید شد. سپس مقدار تورم هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی در آب مقطر و محلول‌های نمکی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت گرمایی کاراژینان، هیدروژل و هیدروژل نانوکامپوزیتی سنتز شده با روش‌های TGA و DSC بررسی و مشاهده شد که هیدروژل نانوکامپوزیتی مقاومت گرمایی بالایی نسبت به کاراژینان و هیدروژل دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sjostrom, E.; Fundamental of Carbohydrate Chemistry and Wood Chemistry, Academic, San Diego, 1981.
[2] ظهوریان مهر، م.ج؛ بسپارهای کربوهیدراتی، مجله شیمی،سال شانزدهم، شماره دوم، 29-21، 1382.
[3] مجموعه مقالات سومین دوره آموزشی و سمینار تخصصی کاربرد کشاورزی هیدروژل‌ها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، 16 آبان 1384.
[4] Kazanskii, K.S.; Adv. Polym. Sci., 104, 97-140, 1992.
[5] Pourjavadi, A.; Hosseinzadeh, H.; Sadeghi, M.; Journal of Composite Materials; 41, 2057-5059, 2007.
[6] Sadeghi, M.; Hosseinzadeh, H.; Turk. J. Chem., 34, 739-752, 2010.
[7] Sadeghi, M.; Hosseinzadeh, H.; J. Chill. Chem., Soc., 55, 283, 2010.
[8] Sadeghi, M.; Mohammadinasab, E.; Shafie, F.; Scientific Research and Essays, 7, 511-521, 2012.
[9] Moore, D.M.; Reynolds, R.C.; X-Ray Diffraction and the Identification and Analysis of Clay Minerals, Oxford University, p.332, Press 1999.
[10] Dodd, J.W.; Thermal Methods, John Wiley and Sons, 1987.
[11] Smykatz, K.W.; Differential Thermal Analysis, Spring- Verlag, 487-493; 1994.
[12] Brown, M.E.; Chapman, F.; Hall, A.; Introduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications, 78, 63-80, 1988.