طراحی حسگر گزینش‌پذیر فلورسانسی برای اندازه‌گیری یون نیکل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش با استفاده از ترکیب 2-(1-H-بنزوایمیدازول)–N-فنیل هیدرازین کربوتیامید (L) یک حسگر نوری بسیار حساس به یون نیکل طراحی شده است. برهم‌کنش‌های متفاوت این ترکیب با یون‌های متفاوت در محلول استونیتریل: آب (30 به 70) ارزیابی شده و ثابت‌های تشکیل گزارش شده است که بیشترین ثابت تشکیل مربوط به یون نیکل است. این حسگر در گستره غلظتی 7-10×6/ 1تا 5-10 ×2/ 1 Mبا حد تشخیص 8-10×9/M 7 به یون نیکل پاسخ می‌دهد و این حسگر گزینش پذیری بالایی نسبت به بقیه یون‌های تک ظرفیتی، دو ظرفیتی و سه ظرفیتی دارد. از این حسگر برای اندازه‌گیری یون نیکل در نمونه‌های حقیقی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Coogan, T.P.; Latta, D.M.; Snow, E.T.; Costa, M.; CRC Crit. Rev. Toxicol., 19, 341-384, 1989.
[2] Faraga, M.E.; Cole, M.M.; Nickel-its Role in Biology, Singel, H.; Sige A.; eds, Marcel Dekker, New York; 23, 47-90, 1988.
[3] Doll, R.; Sunderman, F.W.; Jr., IARC-Sci Pub.; 53, 3-21, 1984.
[4] Doll, R.; Scand. J. Work Environ. Health, 16, 1-82, 1990.
[5] ECETOC Technical Report No.33, Nickel and compounds. Reviews of toxicological epidemiology with special reference to carcinogens, European Chemical Industry Ecology, Toxicology center, Brssels; 1989.
[6] Zincheng, S.; Acute Nickel Cartonyl poisoning, a report of 179 cases, Br. J. Ind. Med., 63, 422-424, 1989.
[7] Robisch, G.; Schober, W.; Dietel., R.; I.B.I.D., 79, 77-81, 1983.
[8] Singh, R.B.; Garg, B.S.; Singh, R.P.; Talanta, 25, 619-632, 1978.
[9] Taher, M.A.; J. Anal. Atom. Spectrom., 15, 573-576, 2000.
[10] Feuerstein, M.; Schlemmer, G.; Atom. Spectrosc., 20, 149-154, 1999.
[11] Gunkel, P.; Fabra, B.; Prado,G.; Baliteau, J.Y.; Analusis, 27, 823-828, 1999.
[12] Lan, C.R.; Yang, M.H.; Anal. Chim. Acta, 287, 111-118, 1994.
[13] Lakowicz, J.R.; Principles of Fluorescence Spectrometry, 3rd edition, 2006.
[14] Basabe-Desmonts, L.; Reinhoudt, D.N.; Crego-Calama, M.; Chem. Soc. Rev., 36, 993–1017, 2007.
[15] Stich, M.I.J.; Fischer L.H.; Wolfbeis, O.S.; Chem. Soc. Rev., 39, 3102–3114, 2010.
[16] Hiraide, M.; Wasawa, J.I.; Kawaguchi, H.;
Talanta, 44, 231-237, 1997.
[17] Ganjali, M.R.; Hosseini, M.; Ghafarloo, A.; Khoobi, M.; Faridbod, F.; Shafiee, A.; Norouzi, P.; Mater. Sci. Eng. C., 33, 4140–4143, 2013.
[18] Ganjali, M.R.; Hosseini, M.; Hariri, M.; Faridbod, F.; Norouzi, P.; Sens. Actuators B., 141, 90–96, 2009.
[19] Dye, J.L.; Nicely, V.A.; J. Chem. Educ., 48, 443-447, 1971.
[20] Moro, A.V.; Ferreira, P.C.; Migowski, P.; Rodembusch, F.S.; Dupont, J.; Udtke, D.S.L.; Tetrahedron, 69, 201-220, 2013.
[21] Dodani, S.C.; He, Q.; Chang, C.J.; J. Am. Chem. Soc., 131, 18020–18021, 2009.
[22] Adewuyi, S.; Ondigo, D.A.; Zugle, R.; Tshentu, Z.; Nyokong, T.; Torto, N.; Anal. Met., 4, 1729–1735, 2012.
[23] Wang, L.; Yu, M.; Liu, Z.; Zhao, W.; Li, Z.; Ni, Z.; Li, C.; Wei, L.; New J. Chem., 36, 2176–2179, 2012.