بررسی ویژگی‌های نانو ذرات روی و کادمیم اکسید به عنوان کاتالیست مؤثر در سنتز بتا استامیدوکتون

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش نانو ذرات روی وکادمیم اکسید با استفاده از روش الگوسازی پلی اتیلن گلیکول و روشی ساده تهیه شدند. نانو مواد سنتز شده به‌وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی جذبی (UV-Vis) و طیف‌سنجی FT-IR شناسایی شدند. نانوذرات روی اکسید میله‌ای با اندازه تقریبی  170nmو نانوذرات کادمیم اکسید کروی با قطر25nmو سیمی با اندازه تقریی79nmبه‌دست آمدند. نانوذرات ZnO و CdO سنتز شده به عنوان کاتالیست در واکنش تراکمی چهار جزئی به منظور سنتز بتااستامیدوکتون استفاده شدند که به ترتیب منجر به بازده 99 و 70 درصدی واکنش شدند.

کلیدواژه‌ها


[1] Mukhopadhyay, M.; Bhatia, B.; Iqbal, J.;
Tetrahedron Lett., 38, 1083-1087, 1997.
[2] Beck, B.; Hess, S.; Domling, A.; Bioorg. Med. Chem. Lett., 10, 1701-1705, 2000.
[3] Pandey, G.; Singh, R. P.; Garg, A.; Singh, V. K.; Tetrahedron Lett., 35, 1307-1310, 2005.
[4] (a) Casimir, J. R.; Turetta, C.; Ettouati, L.; Paris, J.; Tetrahedron Lett., 36, 4797-4802, 1995. (b) Godfrey,
A. G.; Brooks, D.A.; Peters, M.; McCarthy, J.R.; Mitchell, D. J.; Org. Chem., 68, 2623-2626, 2003.
[5] (a) Dahn, U.; Hagenmaier, H.; Hohne, H.; Konig, W. A.; Wolf, G.; Zahner, H.; Arch. Microbial., 107, 249-251, 1976. (b) Kobinata, K.; Uramoto, M.; Kusakabe, H.; Nakamura, G.; Isono, K.; Agric. Biol. Chem., 44, 1709- 1715, 1980.
[6] Dakin, H. D.; West, R. J.; Biol. Chem.; 78, 745-749; 1928. Buchanan, G. L.; Chem. Soc. Rev., 17, 91-97, 1988.
[7] Bhatia, B.; Reddy, M. M.; Iqbal, J.;J. Chem. Soc. Chem.Commun., 713, 1994.
[8] Bahulayan, D.; Das, S. K.; Iqbal, J.; J. Org. Chem., 68, 5735- 5740, 2003.
[9] Yakaiah, T.; Reddy, G.; Lingaiah, B. P. V.; Narsaiah, B.;Rao, P. S.; Synth. Commun., 35, 1307-13011, 2005.
[10] Maghsoodlou, M.; Hassankhani, A.; Shaterian, H., Habib-Khorasani, S.M.;Mossadegh, E.J.; Tetrahedron Lett., 48, 1729-1732, 2007.
[11] HosseiniSarvari, M.; Synthesis., 5, 787-793, 2005.
[12] Cadierno, V.; Francos, J.; Gimeno, J.; Chem Commun (Camb)., 46, 4175-4177, 2010.
[13] Das, B.; Kumar ,RA.; Thirupathi, P.; Srinivas, Y.;. Synth Commun., 39, 3305-3314, 2009.
[14] Heravi, M.M.; Daraie, M.; Behbahani, F.K.; Malakooti, R.; Synth Com- mun., 40, 1180-1186, 2010.
[15] Anary-Abbasinejad, M.; Anaraki-Ardakani, H.; Hassanabadi, A.; Synth Commun., 38, 3706-3716, 2008.
[16] Sharghi, H.; HosseiniSarvari, M.; Synthesis., 8, 1057-1061, 2002.
[17] HosseiniSarvari, M.; Sharghi, M.; J. Org. Chem., 69, 6953-6957, 2004.
[18] Singh, S.C.; Swarnkar, R.K.; Gopal. R.; J. Nano part Res., 11, 1831-1837, 2009.
[19] Lashanizadegan, M.; Mirzazadeh, H.; Ceramic Processing Research.; 13, 389-391, 2012.
[20] Xianming, Hou.; Feng, Zh.; Bo, Y.; Material Lett., 61, 2551-2555, 2007.
[21] Karimi-Jaberi, Z.; Mohammadi, K.; J. Scientific World, 2012, 1-4, 2011.