سامانه‌ لخته ساز دوگانه برای حذف رنگ از آب: هیبرید پلی(آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید)/سیلیکا و پلی آکریل آمید آنیونی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پلیمر، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هیبرید پلی (آکریل آمید-کو-دی آلیل دی متیل آمونیم کلرید) / سیلیکا از طریق بلندسازی فیزیکی تهیه و به‌همراه پلی آکریل آمید آنیونی برای حذف رنگ‌های قرمز کاتیونی
(Basic Red 22)، قهوه‌ای آنیونی (Brown HT) و رزبنگال خنثی (Rose Bengal) از طریق فرایند لخته‌سازی به‌کار گرفته شد. پلی آکریل آمید آنیونی نیز از طریق آبکافت قلیایی پلی آکریل آمید تحت شرایط ملایم تا 35% آبکافت تهیه شد. از طیف سنجی زیر سرخ برای بیان ویژگی پلی آکریل آمید آبکافت شده، کوپلیمر و هیبرید آن با سیلیکا مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن اثر مقدار سیلیکا، مقدار کوپلیمر و غلظت ابتدایی رنگ بر فرایند لخته‌سازی‌ هر رنگ در غلظت ثابت از پلی آکریل آمید آنیونی با استفاده از داده‌های به دست آمده از دستگاه طیف‌سنجی بررسی شد. نتیجه‌ها نشان دادند که این سامانه‌ می‌تواند برای حذف رنگ‌های یونی به کار رود و در مورد سرخ کاتیونی 100% حذف رنگ قابل دست‌یابی است.

کلیدواژه‌ها


[1] Allegre, C.; Maisseu, M.; Charbit, F.; Moulin, P.; J. Hazard. Mater. B116, 57–64, 2004.
[2] Reife, A.; Freeman, H.S.; “Environmental Chemistry of Dyes and Pigments”, John Wiley & Sons Inc., New York, 1996.
[3] Aziz, H.A.; Alias, S.; Adlan, M.N.; Asaari, F.A.H.; Zahari, M.S.; Colour removal from landfill leachate by coagulation and flocculation processes, Bioresour Technol., 98, 218-220, 2007.
[4] Beltran-Heredia, J.; Sanchez-Martin, J.; Davila-Acedo, M.A.; J. Hazard. Mater., 186, 1704-1712, 2011.
[5] Canizares, P.; Martinez, F.; Jimenez, C.; Lobato, J.; Rodrigo, M.A.; Environ. Sci. Technol., 40,6418-6424, 2006.
[6] Verma, A.K.; Dash, R.R.; Bhunia, P.; J. Environ. Manage., 93, 154-168, 2012.
[7] Lee, J.W.; Choil, S.P.; Thiruvenkatachari, R.; Shim, W.G.; Water Res. 40,435–444, 2006.
[8] Mo, J.; Hwang, J.E.; Jegal, J.; Kim, J.; Dyes Pigm. 72, 240–245, 2007.
[9] Chuji, Y.; Saegusa, T.; Adv. Polym. Sci., 100, 11–19, 1992.
[10] Shi, X.M.; Xu, S.M.; Lin, J.T.; Mater. Lett., 63, 527–529, 2009.
[11] Xu, S.M.; Zhang, S.F.; Yang, J.Z.; Mater. Lett., 62, 3999–4002, 2008.
[12] Lee, K.E.; Teng, T.T.; Morad, N.; Poh, B.T.; Mahalingam, M.; J. Desalination, 266, 108-113, 2011.
[13] Lee, K.E.; Teng, T.T.; Morad, N.; Poh, B.T.; Hong, Y.F.; J. Sep. Purif. Technol., 75, 346-351, 2010.
[14] Gao, B-Y.; Wang, Y.; Yue, Q-Y.; Wei, J-C.; Li, Q.; J. Sep. Purif. Technol., 54, 157-163, 2007.
[15] Kulicke, W.M.; Hörl, H.H.; J. Colloid Polym. Sci. 263, 530–540, 1985.
[16] Plate, N.A.; Litmanovich, A.D.; Noa, O.V.; Mak-romolekulyarnye reaktsii (Macromolecular Reactions), Moscow: Khimiya, 1977.
[17] Brand, F.; Dautzenberg, H.; Jaeger, W.; Harhn, M.; Angew. Makromol. Chem. 1997, 248, 41.
[18] Brand, F.; Dautzenberg, H.; Jaeger, W.; Hahn, M.; 199 ‘Polyelectrolytes with various charge densities: Synthesis and characterization of diallyldimethylammonium chloride-acrylamide copolymers’, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 248, 41-71, (Nr 4286).