سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات: بررسی پایداری و اندازه نانوکپسول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد بخش پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 یک چهارم مردم جهان دچار فقر آهن بوده و ناگزیر به مصرف ترکیب‌های متفاوت آن هستند. اما مصرف آهن به صورت مکمل فرو و یا تزریق به ماده‌ی غذایی جهت غنی‌سازی، مشکلات ظاهری و ارگانولپتیک را ایجاد می‌کند. بنابراین، روش کپسولی کردن یا پوشینه‌گذاری پیشنهاد می‌شود. هدف از این پژوهش، سنتر نانوکپسول‌های فرو گلوتامات با پوشش لیپوزوم و بررسی ریخت، اندازه، قطر و پایداری نانوکپسول تولیدی است. برای این منظور فرو گلوتامات به دلیل قابلیت جذب بالا در بدن انتخاب و نانوکپسول‌های آهن با روش تبخیر فاز معکوس سنتز شد. سپس اندازه ذرات و پتانسیل زتا با دستگاه اندازه‌گیر پتانسیل زتا و مقدار جذب با دستگاه‌های جذب اتمی کوره‌ای و طیف‌سنج دو پرتویی در طول موج‌های  248nm و nm 630 بررسی شد. در این پژوهش از دستگاه میکروسکوپ الکترون روبشی جهت ریخت شناسی نانوکپسول‌های لیپوزومه شده و نیز نرم افزار Excel جهت تعیین معادلات استاندارد و رسم نمودارها استفاده شد. نتیجه‌ها نشان داد که نانوکپسول‌های فرو گلوتامات لیپوزومه شده دارای اندازه100تا 400nm و در برخی موارد زیر nm 100، فرم کروی و پایداری بالا با پتانسیل زتای 18/4-، میزان کارایی ‌کپسولی شدن 93/40% و میزان بارگذاری فرو در کپسول  7/78% بوده است. لازم به ذکر است سنتز نانوکپسول‌ها با این روش به دلیل پایداری بالا، در صنایع غذایی و دارویی جهت رفع کم خونی فقر آهن می‌تواند مؤثر واقع شود. 

کلیدواژه‌ها


[1] Martinez-Navarrete, N.; Camacho, M.M.; Martinez-Lahuerta, J.; Martinez-Monzo, J.; Food Research International, 35, 225-231, 2002.
[2] Atul-Mehta, B.; “Haemotology at a glance”, Wiley-Blackwell Science, English, 3rd Edition, 54, 2009.
[3] Genera, “Iron deficiency aneamia: assessment, prevention, and control”, World Health Organization, (WHO/NHD/01.3), 2001.
[4] Baomiao, Ding, and et al.; J. Food Engineering, 102, 202-208, 2011.
[5] Akbarzadeh, A.; Khosroyar, S.; Mortazavi,
M.; “food enrichment and cure of iron deficiency anemia”, Kolbe sepid., Persian, 5(17), 50-54, 2013.
[6] Nedovic, Viktor, Kalusevic, Ana, Manojlovic, Verica, Levic, steva, Bugarski, Branko; Procedia Food Science;1, 1806-1815; 2011.
[7] Ronald, J.; Versic-Ronald, T.; Dodge Company Flavor Encapsulation, 14, 126–131, 1988.
[8] Benita, S.; Marcel Dekker Inc., N.Y., USA, 756, 2013.
[9] Luzzi, L.A.; J. pharm. Sci., 59, 1357-1376, 1970.
[10] Andres; Marina-Marsanasc; Marquez, L.; Wagner; Jorge, R.; Alonso; Silvia, V.; Chiaaramoni-Nadia, S.; Food Research International, 44, 3039-3046, 2011.
[11] Gonnet, M.; Lethuaut. L.; Boury, F.; J. Controlled Release, 146-286, 2010.
[12] Laride, R.; Kheadr, E. E.; Benech, R.O.; Vuillemard, J.C.; Lacroix, C.; Fliss, I.; International Dairy Journal, 13, 325-326, 2003.
[13] Xia; Xu; Shuqin; Shiying; Food Research International, 38, 289-296, 2005.
[14] Barenholz; Yechezkel; Currenr Opinion in Colloid & Interface Science, 6, 66-77, 2001.
[15] Nii; Ishii; Tomoko; Fumiyoshi; International Journal of Pharmaceutical, 298, 198-205, 2005.
[16] Riaz, M.; Pakistan journal of Pharmaceutical Science, 19, 65-77, 1996.
[17] Sauvant; Cansell; Hadi-sassi; Atgie; Patrick; Maud; Abdessatter; Claude; Food Research International, 46, 469-479, 2012.
[18] Schooyen, P.M.M.; Meer, V.D.; Kruif, D.; Proceedings of the Nutrition Society, 60, 475-479, 2001.
[19] Zimmermann, M.B.; Zeder, C.; Chaouki, N.; Saad, A.; Torresani, T.; Hurrell, R.F.D.; Am. J. Clin. Nutr., 77, 425–32, 2003.
[20] Zimmermann, M.B.; Wegmueller, R.; Zeder, C.; Am. J. Clin. Nutr., 80, 952–9, 2004.
[21] Chunming, C.; Hertrampf, E.; Olivares, M.; Pizarro, F.; Food Nutrition and Agriculture, 32, 76-84, 2003.
[22] Zimmerman, B.; Diego, M.; Myrtha, A.; Wolfgang, L.; Hurrell, R.F.; AM. J. Sci. Nutr., 134, 3301-3304, 2004.
[23] Hurrell, R.F.; Lynch, S.; Bothwell, T.; Cori, H.; Glahn, R.; Hetrampf, E.; Kratky, Z.; Miller, D.;Rodenstein, M.; Streekstra, H.; Teacher, B.; Turner, E.Y.; eung, C.K.; Zimmermann, M.; Int. J. Vitam. Nutr. Res., 74, 387-401, 2004.
[24] Dapurkar, S.E.; selvam, P.; Mater. Phys. Mech., 4, 13-16, 2001.
[25] Zhibing, Z.; Daniel; L.; Guoping, L.; J. Zuldam N., 4, 101-125, 2010.