بازیافت ترفتالیک اسید از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات در حضور نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا تحت تابش امواج ریزموج

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

بازیابی ترفتالیک اسید (TPA) از ضایعات پلی اتیلن ترفتالات (PET) تحت تابش ریزموج در حضور دی اتیلن گلیکول (DEG) به عنوان حلال، سدیم هیدروکسید (NaOH) به عنوان کاتالیست و نانو ذرات آهن اکسید اصلاح شده با نانو سیلیکا (nano-Fe3O4@SiO2) به عنوان بستر جامد انجام شد. واکنش در یک راکتور قابل کنترل ریزموج انجام شد و نسبت وزنی PET:DEG، PET:NaOH و nano-Fe3O4@SiO2:NaOH با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان داد در حضور 0/4 گرم از NaOH، 1/0 گرم از nano-Fe3O4@SiO2 و نسبت مولی 1:6 از96PET:DEG % از TPA بازیافت شد. در پایان واکنش، nano-Fe3O4@SiO2 با یک آهن‌ربای مغناطیسی از محیط واکنش خارج شد و بدون این‌که کارایی آن کم شود و کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقدار ترفتالیک اسید به‌دست آمده مشاهده شود، چندین بار مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


[1] Nikje, M.M.A.; Nazari, F.; Imanieh, H.; Garmarudi, A.B.; Haghshenas, M.; J. Macro. Sci. Part A: Pure Appl. Chem., 44, 753-458, 2007.
[2] Siddiquia, M.N.; Redhwib, H.H; Achilias, D.S.; J .Anal. Appl. Pyrol., 98, 214-2020, 2012.
[3] Nikje, M.M.A.; Nazari, F.; Adv. Polym. Tech., 25, 242-246, 2006.
[4] Pingale, N.D.; Shukla, S.R.; J. Eur. Polym., 44, 4151-4156, 2008.
[5] Nikje, M.M.A.; Nazari, F.; Polimery, 54, 635-638, 2009.
[6] Parab, S.Y.; Shah, V.R.; Shukla, R.S.; Curr. Chem. Lett., 1, 81-90, 2012.
[7] Chen, F.; Wang, G.; Shi, Ch.; Zhang, Y.; Zhang, L.; Li, W.; Yang. F.; J. Appl. Polym. Sci., 127, 2809-2815, 2013.
[8] Rusen, E.; Mocanu, A.; Rizea, F.; Diacon, A.; Calinescu, I.; Mititeanu, L.; Dumitrescu, D.; Popa, A.M.; Mater. Plast., 50, 201-207, 2013.
[9] Chaudhary, Ch.; Surekha, P.; Kumar, D.; Rajagopal, Ch.; Roy, P.K; J. Appl .Polym. Sci., 129, 2779–2788, 2013.
[10] Imran, M.; Lee, K.G.; Imtiaz, Q.; Kim, B.K.; Han, M.; Cho, B.G.; Kim, D.H.; J. Nanosci. Nanotechno., 11, 824-828, 2011.
[11] Wi, R.; Imran, M.; Lee, K.G.; Yoon, S.H.; Cho , B.G.; Kim, D.H.; J. Nanosci. Nanotechno., 11, 6544-6549, 2011.
[12] Park, G.; Bartolome, L.; Lee, G.K.; Lee, S.J.; Kim, D.H.; Park, T.J.; Nanoscale., 4, 3879-3885, 2012.
[13] Bartolome, L.; Imran, M.; Lee, G.K.; Sangalang, A.; Ahn, K.J.; Kim, H.D.; Green chem., 16, 279-286, 2013.
[14] Nikje, M.M.A.; Farahmand-Nejad, M.A.; Shabani, K.; Haghshenas, M.; Colloid Polym. Sci., 291, 903-909, 2013.
[15] Naeimi, N.; Nazifi, S.Z.; J. Nanopart. Res., 15, 2026-2, 2013.
[16] Yang, D.; Hu, J.H.; FU, S.K.; J. Phys. Chem., 113, 7646-7651, 2009.
[17] Kim, D.K.; Zhang, Y.; Voit, W.; Rao, K.V.; Muhammed, M.; J. Magn. Magn. Mater., 225, 30-36, 2001.