سنتز اکسیدهای مختلط نانوساختار CoxZn1-xAl2O4 با استفاده از سوخت کیتوزان و احتراق هیبریدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی کاربردی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اکسیدهای مختلط x) CoxZn1-xAl2O4های برابر با 0، 0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و 1) با ساختار اسپینلی به روش احتراق هیبریدی با استفاده از ریز موج و کوره تهیه شد. ترکیب کیتوزان به عنوان یک سوخت جدید و دوستدار محیط زیست در این فرایند مورد استفاده قرار گرفت. روش پراش پرتو ایکس (XRD) برای بررسی فازهای بلوری فراورده‌ها و ویژگی‌های ساختاری آن‌ها، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برای ریخت‌شناسی، طیف سنجی فروسرخ (FT-IR) برای مطالعات ارتعاش مولکولی و شناسایی گروه‌های شیمیایی، مورد استفاده قرار گرفتند. امکان سنجی و بررسی تهیه نانو ذرات اسپینلی با نسبت‌های متغیر کبالت و روی با استفاده از سوخت جدید کیتوزان و بررسی اثر دمای تکلیس هدف اصلی این پژوهش بود.

کلیدواژه‌ها


[1]    Gul, I.H.; Maqsood, A.; Naeem, M.; NaeemAshiq, M.; J. Alloys Compd., 507, 201, 2010.
[2]    Tielens, F.; Calatayud, M.; Franco, R.; Recio, J.M.; Perez-Ramirez, M.; Minot, C.; J. Phys. Chem., B 110, 988, 2006.
[3]    Ballarini, N.; Cavani, F.; Passeri, S.; Pesaresi, L.; Lee, A.F.; Wilson, K.; Appl. Catal. A: Gen., 366, 184, 2009.
[4]    Sakavatu-Niasari, M.; Davar, F.; Mater. Lett., 63, 441, 2009.
[5]    Bersuker, I.B.; Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1996.
[6]    Burns, R.; Mineralogical Applications of Crystal Field Theory, vol. 5, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
[7]    Maurizio, C.; El-Habra, N.; Rossetto, G.; Merlini, M.; Cattaruzza, E.; Pandolfo, L.; Casarin, M.; Chem. Mater., 22, 1933, 2010.
[8]    Walsh, A.; Yan, Y.; Al-Jassim, M.M.; Wei, S.-H.; J. Phys. Chem. C 112 (2008) 12044.
[9]    Duan, X.L.; Yuan, D.R.; Sun, Z.H.; Luan, C.N.; Pan, D.Y.; Xu, D.; Lv, M.K.; J. Alloys Compd., 386, 311, 2005.
[10]    Cavalcante, P.M.T.; Dondi, M.; Guarini, G.; Raimondo, M.; Baldil, G.; Dyes Pigments, 80, 226, 2009.
[11]    Ahmed, I.S.; Mater. Res. Bull., 46,2548–2553, 2011.