اندازه‌گیری ‌تری هالومتان‌ها در آب آشامیدنی با استفاده از روش فضای فوقانی ایستا/کروماتوگرافی گازی/آشکارساز رسانایی الکترولیتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، توسعه و ارزشیابی استفاده از روش فضای فوقانی در ترکیب با کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکارساز رسانایی الکترولیتی برای اندازه‌گیری‌تری هالومتان‌ها (THMs) در آب آشامیدنی است. اثر عامل‌های مؤثر مانند دمای آب، قدرت یونی محیط، زمان هم‌زدن و حجم نمونه بر عملکرد روش بررسی شد. اندازه‌گیری‌ها با استفاده از استاندارد داخلی 1-کلرو-2- بروموپروپان انجام شدند. پاسخ برای تمامی تری‌هالومتان‌ها در گستره غلظتی 0/5 تا 40 میکروگرم بر لیتر، خطی بوده و حد تشخیص برای کلروفرم، برومو دی کلرومتان، دی بروموکلرومتان و بروموفرم به ترتیب برابر 0/09، 0/13، 0/21 و 0/34 میکرو گرم بر لیتر تعیین شد. انحراف استاندارد نسبی روش کمتر از 4/8 درصد بوده و از این روش به طور موفقیت آمیزی برای تجزیه THMs در آب آَشامیدنی افزوده شده و آب چاه استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Rook, J.J.; J. Soc. Water Treat. Exam., 23, 234-243, 1974.
[2] Bellar, T.A.; Lichenberg, J.J.; J. Am. Water Works Assoc., 66, 739-744, 1974.
[3] Singer, P.C.; Chang, S.D.; J. Am. Water Works Assoc., 81, 61-65, 1989.
[4] Symons, J.M.; National organics reconnaissance survey. In: Preliminary Assessment of Suspected Carcinogens in Drinking Water (Appendices). Washington DC: U.S. Environmental Protection Agency, 12-100, 1975.
[5] Luks-Betlejk.; Bodzek D; Polish J. Environ. Studies; 2002.
[6] Environmental Protection Agency (USEPA), National Primary Drinking Water Regulations: Disinfectants and Disinfection Byproducts, Environmental Protection Agency (USEPA), United States; 1998.
[7] Directiva 98/83/CE del consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
[8] Golfinopoulus, S.K.; Lekkas, T.D.; Nikolau, A.D.; Chemosphere, 45, 275-284, 2001.
[9] Nikolaou, A.D.; Lekkas, T.D.; Golfinopoulos, S.K.; Kostopoulou, M.N.; Talanta, 56, 717-726, 2002.
[10] Nikolaou, A.D.; Golfinopoulos, S.K.; Rizzo, L.; Lofrano, G.; Lekkas, T.; Belgiorno, V.; Desalination, 176, 25-35, 2005.
[11] USEPA Method 551, Determination of Chlorination Disinfection Products and Chlorinated Solvents in Drinking Water by Liquid–Liquid Extraction and Gas Chromatography with Electron-Capture Detection, USEPA, Cincinnati, OH; 1995.
[12] Allonier, A.S.; Khalanski, M.; Bermond, A.; Camel, V.; Talanta, 51, 467- 477, 2000.
[13] Zygmunt, B.; J. Chromatogr. A, 725(1), 157–163, 1996.
[14] Biziulk, M.; Namie´snik, J.; Czerwi´nski, J.; Gorlo, D.; Makuch, B.; Janicki, W.; Polkowska, Z.; Wolska, L.; J. Chromatogr. A, 733, 171–183, 1996.
[15] Wang, H.W.; Simmons, M.S.; Deininger, R.A.; J. Chromatogr. Sci., 33, 109–115, 1995.
[16] Cho, D.H.; Kong, S.H.; Oh, S.G.; Water Res., 37, 402-408, 2003.
[17] Tor, A.; Aydin, M.E.; Anal. Chim. Acta, 575, 138- 143, 2006.
[18] Zhao, R.S.; Lao, W.-J.; Xu, X.-B.; Talanta, 62, 751-756, 2004.
[19] Vora-adisak, N.; Varanusupakul, P.; J. Chromatogr. A, 1121, 236-241, 2006.
[20] Chang, C.C.; Her, G.R.; J. Chromatogr. A, 893, 169–175, 2000.
[21] Lopez-Avila, V.; Benedicto, J.; Prest, H.; Bauer, S.; Am. Lab., 31, 32–37, 1999.
[22] Gallard, H.; Gunten, U.V.; Water Res., 36, 65-74, 2002.
[23] Cho, D.-H.; Kong, S.-H.; Oh, S.-G.; Water Res., 37, 402- 408, 2003.
[24] San-Juan, P.M.; Carrillo, J.D.; Tena, M.T.; J. Chromatogr. A, 1139, 27-35, 2007.
[25] Bruno, K.; Leslie, S.; Headspace-Gas Chromatography: Theory and Practice, John Wiley & Sons, 2006.
[26] Tian, J.; J. food comp. and anal., 23, 475-479, 2010.
[27] Hu, H.; Jin, H.; Chai, X.; J.chromatogr. A, 1235, 182-184, 2012.
[28] Desharnis, B.; Huppe, G.; Lamarche, M.; Mireault, P.; Skinner, C.; Forens. sci. int., 222, 346-351, 2012.
[29] Bicchi, C.; Cordero, C.; Liberto, E.; Sgorbini, B.; Rubiolo, P.; Comprehensive sampl.and samp. Prep., 4, 1-25, 2012