مدل‌سازی و بهینه‌سازی حذف مس از آب به‌وسیله میوه چنار با استفاده از روش طراحی آزمایش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، مرکز علوم و فناوری پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی، کرمان، ایران

3 استادیار گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند، خراسان جنوبی، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی جذب مس و سرب از آب با استفاده از میوه چنار به‌عنوان یک جاذب ارزان قیمت است. در این مطالعه مقادیر متغیر‌های pH، مقدار جاذب، زمان جذب و اندازه ذرات با روش طراحی آزمایش، بهینه شدند. به این منظور تعداد 30 آزمایش با روش Box-Behnken طراحی شد و در هر آزمایش پودر میوه چنار در محلول حاوی فلز مس و سرب قرار داده شد و میزان جذب مس و سرب در محلول مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده نشان داد که تأثیر pH و مقدار جاذب بیشتر از سایر متغیرهاست. در این مطالعه مقدار pH برابر 7/5، مقدار جاذب  5/1mg/L، زمان تماس 120 دقیقه و اندازه ذرات 150 تا 250 میلی‌متر به‌عنوان مقدارهای بهینه انتخاب شدند. بازده حذف برای مس 95 درصد و برای سرب 92 درصد به‌دست آمد. این پژوهش نشان داد که میوه چنار برای جذب مس و سرب از محلول‌های آبی می‌تواند جاذب مناسبی باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Kietlinska, A.; “Engineered wetlands and reactive bed filters for treatment of landfill leachate”, Bsc.Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2004.
[2] Athar, M.; Vohora, S.B.; “Heavy Metals & Environment”, Islamic Azad University of Sanandaj. 10-11, 2007.
[3] Venkata, K.K.; Upadhyayula, l.; Science of the Total Environment. 408, 1- 13, 2009.
[4] Febrianto, J.; Kosasih, A.N.; Sunarso, J.; Ju, Y.; Indraswati, N.; Ismadji, S.; Hazardous Materials. 162, 616-645, 2009.
[5] Deng, L.; Su, Y.; Su, H.; Wang, X.; Zhu, X.; Hazardous Materials, 143, 220- 225, 2007.
[6] Dabrowski, A.; Adventure Colloid Interface Science, 93,135–224, 2000.
[7] Demirbas, A.; Hazardous Material, 109, 221–226, 2004.
[8] Ho, Y.S.; Huang, C.T.; Huang, H.W.; Process Biochemistry, 37, 1421– 1430, 2002.
[9] Demirbas, A.; Hazardous Material, 109, 221–226, 2004.
[10]Grimm, A.R.; Zanzi, E.; Bjornbom, D.; Cukierman, A.; Bioresource Technology, 99, 559-565, 2008.
[11] Li, Q.; Zhai, J.; Zhang, W.; Wang, M.; Zhou, J.; Hazardous Material, 141, 163 -167, 2006.
[12] Oboh, O.I.; Aluyor, E.O.; Science, 14, 58-65, 2008.
[13] Junior, O.K.; Gurgel, L.V.A.; Melo, J.;
Botaro, V.; Melo, T.; Freitas, G.; Gil, L.;
Bioresource Technology. 98, 1291- 1297, 2007.
[14] Zhu, S.; Hoobo, H.; Yongjie, X.; lied Clay Science, 40, 171-178. 2008.
[15] Deng, S.B.; Ting, Y.P.; Water Res., 39, 2167–2177, 2005.
[16] Zhou, J.L.; Kiff, R.J.; Chem. Tech. Biotechnol, 52, 317–330, 1991.
[17] Shamohamadi-Heidari, Z.; Moazed, H.; J. sciences, 20,158-169, 2008.
[18] Kiran, B.; Kaushik, A.; Chem. Eng. J, 144, 391-394, 2008.