بهینه‌سازی چندمتغیره میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های غذایی و دارویی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، میکرواستخراج امولسیون‌سازی به کمک فراصوت (USAEME) و تجزیه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونش شعله‌ای (GC-FID) برای اندازه‌گیری تیمول در نمونه‌های عسل طبیعی، محلول دهان‌شویه، و آب آشامیدنی به‌کار گرفته شد. اثر عامل‌های مؤثر بر کارایی استخراج، شامل حجم حلال استخراج‌کننده، غلظت نمک، زمان اعمال فراصوت، و دمای امولسیون‌سازی به‌وسیله یک طرح فاکتوریال کامل بررسی شد. نتیجه‌ها نشان داد که تمام این عامل‌ها مهم هستند. در مرحله بعد، با استفاده از یک طرح مرکب مرکزی کسری، مقدار بهینه عامل‌ها به صورت 73 میکرولیتر برای حجم حلال استخراج، 50/1% (وزنی/حجمی) برای غلظت نمک، 9 دقیقه برای زمان فراصوت، و C° 45 برای دمای امولسیون‌سازی به‌دست آمد. در شرایط بهینه، ارقام شایستگی روش مشتمل بر حد آشکارسازی LOD)0/001)میکروگرم بر میلی‌لیتر (µg/ml)،گستره پویای خطی (LDR) در گستره غلظتی   50-0/01 µg/ml، ضریب تعیین (R2) برابر با 0/9994، و انحراف استاندارد نسبی 22/1%(RSD)  به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] Thompson, R.D.; Carlson, M.; J. Pharm. Biomed. Anal., 7, 1199-1206, 1989.
[2] Beer, A.M.; Lukanov, J.; Sagorchev, P.; Phytomedicine, 14, 65-69, 2007.
[3] Del Nobile, M.A.; Conte, A.; Incoronato, A.L.; Panza, O.; J. Food Eng., 89, 57-63, 2008.
[4] Gujar, J.G.; Wagh, S.J.; Gaikar, V.G.; Sep. Purif. Technol., 70, 257-264, 2010.
[5] Kiyanpour, V.; Fakhari, A.R.; Alizadeh, R.; Asghari, B.; Jalali-Heravi, M.; Talanta, 79, 695-699, 2009.
[6] Kohlert, C.; Abel, G.; Schmid, E.; Veit, M.; J. Chromatogr. B., 767, 11-18, 2002.
[7] Backheet, E.Y.; Phytochem. Anal., 9, 134-140, 1998.
[8] Nozal, M.J.; Bernal, J.L.; Jimenez, J.J.; Gonzalez, M.J.; Higes, M.; J. Chromatogr. A., 954, 207-215, 2002.
[9] Vinas, P.; Soler-Romera, M.J.; Hernandez-Cordoba, M.; Talanta; 69, 1063-1067, 2006.
[10] Anthemidis, A.N.; Themelis, D.G.; Staris, J.A.; Talanta, 54, 37-43, 2001.
[11] Regueiro, J.; Llompart, M.; Garcia-Jares, C.; Garcia-Monteagudo, J.C.; Cela, R.; J. Chromatogr. A., 1190, 27-38, 2008.
[12] Saleh, A.; Yamini, Y.; Faraji, M.; Rezaee, M.; Ghambarian, M.; J. Chromatogr. A., 1216, 6673-6679, 2009.
[13] Fontana, A.R.; Patil, S.H.; Banerjee, K.; Altamirano, J.C.; J. Agric. Food Chem., 58, 4576-4581, 2010.
[14] Ozcan, S.; Tor, A.; Aydin, M.E.; Water Res., 43, 4269-4277, 2009.
[15] Ma, J.J.; Du, X.; Zhang, J.W.; Li, J.C.; Wang, L.Z.; Talanta, 80, 980-984, 2009.
[16] Ozcan, S.; Tor, A.; Aydin, M.E.; Anal. Chim. Acta, 647, 182-188, 2009.
[17] Sereshti, H.; Karimi, M.; Samadi, S.; J. Chromatogr. A., 1216, 198-204, 2009.
[18] Rosa, P.A.J.; Azevedo, A.M.; Aires-Barros, M.R.; J. Chromatogr. A., 1141, 50-60, 2007.
[19] Goncalves, C.; Carvalho, J.J.; Azenha, M.A.; Alpendurada, M.F.; J. Chromatogr. A., 1110, 6-14, 2006.
[20] Stalikas, C.; Fiamegos, Y.; Sakkas, V.; Albanis, T.; J. Chromatogr. A., 1216, 175-189, 2009.
[21] Angelopoulos, P.; Evangelaras, H.; Koukouvinos, C.; Stat. J.; Plan. Infer., 139, 2010-2013, 2009.
[22] Brereton, R.G.; Chemometrics: Data Analysis for the Laboratory and Chemical Plant, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK, 2003.
[23] Jalali-Heravi, M.; Parastar, H.; Ebrahimi-Najafabadi, H.; J. Chromatogr. A., 1216, 6088-6097, 2009.
[24] Bianchi, F.; Careri, M.; Mangia, A.; Mattarozzi, M.; Musci, M.; J. Chromatogr. A., 1196, 41-45, 2008.
[25] Zhou, Y.; Song, J.Z.; Choi, F.F.K.; Wu, H.F.; Qiao, C.F.; Ding, L.S.; Gesang, S.L.; Xu, H.X.; J. Chromatogr. A., 1216, 7013-7023, 2009.
[26] Montgomery, D.C.; Design and Analysis of Experiments, 5th ed., Wiley, NewYork, USA, 2001.