بهینه‌سازی متغیرهای فرایندی در واحدهای پیش تصفیه پساب خروجی صنایع پتروشیمی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی،‌ فارس، ایران

2 استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،‌ دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تصفیه پساب‌های خروجی از واحد آب شیرین کن که دارای نمک بالا هستند، افزون‌بر آن‌که از آسیب‌های محیط زیستی چون شوک نمکی و گرمایی آبزیان جلوگیری می‌کند، قابلیت تولید نمک و آب را به‌عنوان دو فراورده مفید ایجاد می‌کند. در این مقاله، متغیر‌های فرایندی یک واحد پیش تصفیه پساب خروجی از واحد آب شیرین یک پتروشیمی، به صورت نظری و عملی در مقیاس پایلوت مورد بررسی قرار گرفته و مقدارهای بهینه آن‌ها ارایه شده است. طی فرایند پیش تصفیه پیشنهادی، عناصر سختی زا حذف می‌شوند و پساب برای جداسازی نمک و آب، قابل بهره برداری است. نوع و مقدار بهینه ترکیب‌های لخته‌ساز، سرعت اختلاط بهینه در واکنش‌گاه پیش تصفیه و نسبت بهینه مواد سختی زا به مواد لخته کننده در این پژوهش بررسی شده است. هم‌چنین مقدار سختی کل و رسانایی الکتریکی پساب ‌به‌عنوان معیاری از چگونگی عملکرد لخته ساز‌ها گزارش شده‌اند. سه ترکیب تجاری ارزان قیمت با خاصیت انعقادی و لخته سازی بررسی شده است. نتیجه‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهند که آهن سولفات به‌عنوان لخته کننده جهت حذف سختی کل، در مقایسه با آهن کلرید و آلومینیم سولفات (آلوم) مناسب‌تر است که در این حال میزان حذف سختی کل به تقریب برابر99% خواهد شد و سرعت اختلاط در واکنش‌گاه پیش تصفیه اول با توجه به نتیجه‌های به‌دست آمده برابر 70 دور بر دقیقه است. هم‌چنین نسبت حجمی 4 برای میزان سود به لخته کننده و نسبت حجمی 3 برای میزان سودا به لخته کننده بهترین نتیجه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Ahmed, M.; Arakel, A.; Hoey, D.; Coleman, M.; Elsevier, Desalination, 135, 37-45, 2001.
[2] Mohamed, A.M.O.; Maraqa, M.; Al Handhaly, J.; Presented at the Conference on Desalination and the Environment, Santa Margherita, Italy, European Desalination Society, 22–26, 2005.
[3] López, C.F.; Viedma, A.; Herrero, R.; Kaiser, A.S.; Elsevier, Desalination, 235, 179-198, 2009.
[4] Xiaosheng, J.; Gianluca, D.; Elsevier, Membrane Science, 346, 263-269, 2010.
[5] Roberts, D.A.; Johnston, E.L.; Elsevier, Water Research, 44, 5117-5128, 2010.
[6] Wu, Y.; Xia, L.; Hu, Zh.; Liu, Sh.; Liu, H.; Nath, B.; Zhang, N.; Yang, L.; Elsevier, Environmental Pollution, 159, 2968-2973, 2011.
[7] Jeawoo, L.; Hyo-Taek, C.; Elsevier, Desalination, 279, 86-96, 2011.
[8] Knol, M.; Elsevier, Marine Policy, 35, 399-404, 2011.
[9] Vergili, I.; Kaya, Y.; Sen, U.; Gönder, Z.B.; Aydiner, C.; Elsevier, Resources, Conservation and Recycling, 58, 25-35, 2012.
[10] Sobhani, R.; Abahusayn, M.; Gabelich, Ch.J.; Rosso, D.; Elsevier, Desalination, 291, 106-116, 2012.
[11] Johir, A.H.; Khorshed, C.; Vigneswaran, S.; Shon, H.K.; Elsevier, Desalination, 247, 85-93, 2009.