سنتز پربازده داروی فنی‌توئین از بنزآلدهید در شرایط سبز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناس ارشد شیمی کاربردی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

فنی‌توئین یا 5،5-دی‌فنیل ایمیدازولیدین-4،2-دی‌ان، یک داروی ضد صرع است و برای کنترل حمله ناگهانی صرع همراه با تشنج و غش به کار می‌رود. در این پژوهش روشی آسان، بی‌خطر و بهبود یافته با به‌کار‌گیری اصول شیمی سبز برای تهیه فنی‌توئین و با استفاده از حلال آب برای دسترسی به بازده بالایی از این ماده ارایه شده است. بنزیل واکنشگر مورد نیاز است که از تراکم دو مولکول بنزآلدهید در حضور مقدارهای کاتالیستی از تیامین (ویتامین B1) و هم‌چنین یون مس (II) و آمونیم نیترات به‌دست می‌آید‌. در ادامه کار فنی‌توئین با تراکم بنزیل و اوره در حضور 30% وزنی/ حجمی سدیم هیدروکسید با بازده 83% به‌دست می‌آید. خلوص دارویی مورد نیاز دارو با نوبلور سازی به‌دست می‌آید‌. خلوص دارویی این ماده با استفاده از استاندارهای معتبر دارویی کنترل می‌شود‌.

کلیدواژه‌ها


[1] Kadam, A.; Jangam, S.; Oswal, R.; E-J. Chem., 8, 47-52, 2011.
[2] Ashnagar, A.; Naseri, N.G.; Amini, M; Int. J. Chem. Tech. Res., 1, 47-52, 2009.
[3] Eadie, J.; Vajda, F.; Antiepileptic Drugs: Pharmacology and Therapeutics, Springer, London, UK, 229-265, 2011.
[4] Gbaguidi, F.A.; Kpoviessi, S.D.; Kapanda, C.N.; Afr. J. Pure Appl. Chem., 5, 168-175, 2011.
[5] Bosch, J.; Roca, T.; Domènech, J.; Suriol, M.; Bioorg. Med. Chem. Lett., 9, 1859-1862, 1999.
[6] Burstein, A.H.; Cox, D.S.; Mistry, B.;
Eddington, N.D; Epilepsy. Res., 34, 129-133, 1999.
[7] Constable, D.J.C.; Dunn, P.J.; Hayler, J.D.; Humphrey, G.R.; Leazer, J.L.; Linderman, R.J.; Lorenz, K.; Manley, J.; Pearlman, B.A.; Wells, A.; Zaks, A.; Zhang, T.Y; Green Chem., 9, 411-420, 2007.
[8] Tundo, P.; Perosa, A.; Zecchini, F., Methods and Reagents for Green Chemistry An Introduction, John Wiley and Sons, New York, USA, 103-188, 2007.
[9] Doble, M.; Kruthiventi, K.A.; Green Chemistry and Engineering, Academic Press, USA, 93-170, 2010.
[10] Zhang, W.; Cue, B.W., Green Techniques for Organic Synthesis and Medicinal Chemistry,
John Wiley and Sons, New York, USA,
613-630, 2012.
[11] Mojtahedi, M.M.; Abaee, M.S.; Samianifard, M.; Shamloo, A.; Padyab, M.; Mesbah, A.W.; Harm, K.; Ultrason. Sonochem., 20, 924-930, 2013.
[12] Mojtahedi, M.M.; Abaee, M.S.; Rajabi, A.; Mahmoodi, P.; Bagherpoor, S.; J. Mol. Catal. A: Chem., 361-362, 68-71, 2012.
[13] Henze, H.R; U.S. Patent, 2409754, 1946.
[14] Dunnavant, W.R.; James, F.L.; J. Am. Chem. Soc., 78, 2740-2743, 1956.
[15] Levy, J.; U.S. Patent, 268437, 1954.
[16] Muccioli, G.G.; Poupaert, J.H.; Wouters, J.;
Norberg, B.; Poppitz, W.; Scriba, G. K. E.;
Lambert, D.M; Tetrahedron, 59, 1301-1307; 2003.
[17] Arani, N.M.; Safari, J.; J. Ultrason. Sonochem., 18, 640-643, 2011.
[18] Sachdev, D.; Dubey, A; Catal. Commun., 11, 1063-1067, 2010.
[19] Zipp, G. L.; Rodriguez-Hornedo, N.; Int. J. Pharm., 98, 189-201, 1993.
[20] Li, B.; Wang, J.; Fu, J.; Wang, J.; Zou, C.; Catal. Commun., 9, 2000-2002, 2008.
[21] Kluger, R.; Moore, I.F.; J. Am. Chem. Soc., 122, 6145-6150, 2000.
[22] Pohl, M.; Sprenger, G.A.; Müller, M.; Curr. Opin. Biotechnol., 15, 335-342, 2004.
[23] Adams, R.; Marve, C.S; Org. Synth, John Wiley and Sons, New York, USA, Coll. 1, 94-95, 1941.
[24] Weiss, M.; Appel, M; J. Am. Chem. Soc., 70, 3666-3667, 1948.
[25] Philip, J.; Holcomb, I.J.; Fusari, S.A.,
Phenytoin, in Analytical Profiles of Drug Substances, Florey, K. Ed., Academic Press, London, UK, 13, 417-445, 1984.
[26] Biltz, H.; Chem. Ber., 41, 167-173, 1908.