استفاده از نانو جاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی معدنی، گروه شیمی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

یکی از روش‌های متداول برای حذف آلاینده‌های آب و پساب استفاده از فرایند جذب سطحی به‌وسیله‌ جاذب‌هاست. در این پژوهش جاذب مزوپورکربنی CMK-3 که یک جاذب‌ شناخته شده و به نسبت جدید است در فرایند حذف رنگ آزوی کاتیونی Janus Green B استفاده شده است. جاذب CMK-3 به‌وسیله روش قالب‌گیری سخت از پیش‌ماده سیلیکاتی SBA-15 تهیه شده و با روش پراش پرتو XRD) X)، جذب-واجذب نیتروژن و هم‌چنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری (EDX) شناسایی و تأیید شد. عوامل مؤثر در انجام فرایند حذف از جمله اثر زمان تماس جاذب با محلول رنگ، pH، غلظت ابتدایی رنگ، غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌های به‌دست آمده از آزمایش‌ها نشان داد که جاذب در زمانی حدود 1 ساعت با رنگ به تعادل می‌رسد و حذف رنگ در محلول بازی بهتر صورت می‌گیرد. هم‌چنین فرایند جذب با افزایش غلظت ابتدایی رنگ و غلظت نمک افزایش پیدا کرد. اما با افزایش دما مقدار حذف رنگ کاهش می‌یابد این نتیجه گرمازا و خود به خودی بودن فرایند را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Liu, S., et al.; Computers &amp, Chemical Engineering, 35, 858-875, 2011.
[2] Bdour, A.N.; Hamdi, M.R.; Tarawneh, Z.; Desalination, 237, 162-174, 2009.
[3] Al-Shammari, S.B.; Shahalam, A.M.; Desalination, 196, 215-220, 2006.
[4] Pearce, G.K.; Desalination, 222, 66-73, 2008.
[5] Chen, C.M.; Liu, M.C.; Science of The Total Environment, 359, 120-129, 2006.
[6] Riga, A., et al.; Desalination, 211, 72-86, 2007.
[7] Kayranli, B.; J. Chemical Engineering, 173, 782-791, 2011.
[8] Asouhidou, D.D., et al.; Microporous and Mesoporous Materials, 117, 257-267, 2009.
[9] Kumar, P.; Guliants, V.V.; Microporous and Mesoporous Materials, 132, 1-14, 2010.
[10] Yu, J., et al.; Electrochimica Acta, 54, 984-988, 2009.
[11] Zhao, D., et al.; Science, 279, 548-552, 1998.
[12] Jun, S., et al.; JACS, 122, 10712–10713, 2000.
[13] He, J., et al.; Microporous and Mesoporous Materials, 121, 173-177, 2009.
[14] Lin, L., et al.; Food Chemistry, 130, 417-424, 2012.
[15] Hu, L., et al.; Microporous and Mesoporous Materials, 147, 188-193, 2012.
[16] Michorczyk, P., et al.; Applied Catalysis A: General, 2012.
[17] Zhou, H., et al.; Chemical Physics Letters, 396, 252-255, 2004.
[18] Enterría, M., et al.; Microporous and Mesoporous Materials, 151, 390-396, 2012.
[19] Wang, J., et al.; J. Chemical Engineering, 165, 10-16, 2010.
[20] Debrassi, A., et al.; J. Chemical Engineering, 183, 284-293, 2012.
[21] Asuha, S.; Zhou, X.G.; Zhao, S.; J. Hazardous
Materials, 181, 204-210, 2010.
[22] Karaoğlu, M.H.; Doğan, M.; Alkan, M.;
Desalination, 256, 154-165, 2010.
[23] Alkan, M., et al.; J. Chemical Engineering, 139, 213-223, 2008.
[24] Chen, S., et al.; Desalination, 252, 149-156, 2010.