سنتز و بهینه‌سازی نانوذرات کیتوسان به‌عنوان حامل داروی آنتی آلزایمر با استفاده از روش طراحی آزمایش

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 دانشیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

نانوذرات کیتوسان می‌توانند به‌عنوان سامانه‌‌های حامل دارو به کار برده شوند. این پژوهش به منظور معرفی اثر عامل‌‌های مؤثر روی میانگین اندازه نانوذرات کیتوسان تولید شده به وسیله روش امولسیون‌سازی خود به خودی، انجام شد. روش سنتز نانوذرات کیتوسان به وسیله روش طراحی آزمایش 3 عامل-3 سطح باکس - بهنکن بهینه شد. این طراحی آماری به منظور دستیابی به کوچکترین اندازه و ریخت مناسب نانوذرات به کار برده شد. میکروسکوپ الکترونی روبشی از نوع گسیل میدانی (FE-SEM) برای تعیین اندازه ذرات و ریخت نانوذرات کیتوسان استفاده شد. نانوذرات سنتز شده، دارای میانگین اندازه ذرات از 34 تا 75 نانومتر هستند. بارگذاری دارو بر روی نانوذرات کیتوسان بر اساس روش بهینه انجام شده است و ظرفیت بارگذاری دارو با دستگاه طیف‌سنجی فرابنفش تعیین شد. هم‌چنین نانوذرات کیتوسان به‌عنوان سامانه‌‌های حامل دارو با طیف‌سنجی تبدیل فوریه زیر قرمز میانه مورد ارزشیابی واقع شدند.

کلیدواژه‌ها


[1] Hans, M.L.; Lowman, A.M.; Curr. Opin. Solid
State Mater. Sci., 6, 319–327, 2002.
[2] Lee, E.; Lee, J.; Lee, I.H.; Yu, M.; Kim, H.; Chae, S.U.; Jon, S.; J. Med. Chem. 51, 6442–6449, 2008.
[3] Trapani,A.; Sitterberg, J.; Bakowsky, U.;
Kissel, T.; Int. J. Pharm. 375, 97–106, 2009.
[4] Wilson, B.; Samanta, M.K.; Santhi, K.; Kumar,
K.P.S.; Ramasamy, M.; Pharm, M.; Suresh, B.; Nanomedicine 6, 144–152, 2010.
[5] Boonsongrit, Y.; Mitrevej, A.; Mueller, B.W.; Eur. J. Pharm. Biopharm. 62, 267–274, 2006.
[6] Saboktakin. M.R.; Tabatabaee, R.; Maharramov, A.; Ramazanov, M.A.; Carbohydrate Polymers 82 ,466–471, 2010.
[7] Lee, E.; Lee, J.; Lee, I.H.; Yu, M.; Kim, H.; Chae, S.U.; Jon, S.; J. Med. Chem. 51, 6442–6449, 2008.
[8] Galisteo, M.: Rissel, M.; Sergent, O.; Chevanne,
M.; Cillard, J.; Guillouzo, A.; Lagadic-Gossmann, D.; J. Pharmacol. Exp. Ther. 294, 160–167, 2000.
[9] Agnihotri, S.A.; Mallikarjuna, N.N.; Aminabhavi, T.M.; J. Control. Release, 100, 5–28, 2004.
[10] Ledolter, J.; Quality Technology & Quantitative Management, 8, 183-209, 2011.

[11] زکیان، اسماعیل؛ نوید فامیلی، محمد حسین؛ آکو، محمد؛ مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، 5، 393-404، 1391.

[12] Dhanya, K.P.; Santhi, K.; Dhanaraj, S.A.;Sajeeth, C.I.; Pharm. Globale., 2, 1–5, 2011.