بررسی میزان حذف سورفاکتانت آنیونی LABS با جاذب‌های معدنی پرلیت و کربن فعال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

4 دکتری شیمی،‌ مدیریت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت شرکت پاکسان، تهران، ایران

چکیده

از آن‌جایی‌که که امروزه بخش عظیمی از پساب صنایع شوینده، حاوی انواع سورفاکتانت‌هاست، حذف آن‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. با توجه به گسترش و افزایش حجم سورفاکتانت‌های یونی موجود در این پساب‌ها که سالیانه، 10 میلیون تن گزارش شده است و مقدار سورفاکتانت‌های آنیونی که60% مجموع ترکیب‌های شوینده است، روش‌های متفاوتی از جمله روش‌های فیزیکی و شیمیایی برای حذف آن‌ها ارایه شده است. در این بررسی، به منظور حذف آلاینده‌ها، از دو جاذب کربن فعال و پرلیت استفاده شده است و اثر عامل‌های کلیدی مؤثر بر فرایند از جمله pH، دما، مقدار جاذب، زمان فرآیند و غلظت‌های متفاوت سورفاکتانت مورد مطالعه قرار گرفت. بهترین شرایط برای جذب سطحی 20mg/l  از سورفاکتانت، در زمان 10 دقیقه، دمای 25درجه ی سانی گراد و pH برابر 7 برای 0/8 گرم کربن فعال به‌دست آمد. هم‌چنین بازده حذف با استفاده از جاذب معدنی پرلیت نیز در شرایط بهینه به‌دست آمد که در مقایسه با کربن فعال، میزان حذف بسیار کمتری را نشان داد که استفاده از آن، برای حذف مقدارهای جزیی و ناچیز آلاینده‌ها پیشنهاد می‌شود. به طور کلی و با توجه به توانایی بالای کربن فعال در حذف آلکیل بنزن سولفونات‌های خطی، استفاده از این جاذب در مقیاس صنعتی و در حجم‌ و غلظت بالای آلاینده‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Adak, A.; Bandayopadhyay, M.; Pal, A.;
Colloid surface A., 254 (1-3), 165-171, 2005.
[2] Holmberg, k.; Jonsson, B.; kronberg, B.; Lindman, B.; Surfactants and polymers in aqueous solution, Wiley, chichester, England, 2003.
[3] schouten, N.; Van-der-Ham, L.G.J., Euverink,
G.J.W.B., de Haan, A.; Water Res., 41, 738-741, 2007.
[4] Crini, G.; Bioresource Technol., 97(9), 1061-1085, 2006.
[5] Gupta, S.; pal, A.; kumar, G.P.; Bandyopadhyay, M.; J. Environ. Sci. Heal. A., 38(2), 381-397, 2003.
[6] Gupta, V.K.; Ali. I.; Adsorbents for water treatment: Development of low-cost Alternatives to carbon. Encyclopedia of surface and colloid science., Marcel Dekker, Newyork 2003.
[7] Paria, S.; khilar, K.C.; Adv. Colloid Interface Sci. 110 (3), 75-95, 2004.
[8] Pollard, S.J.T.; Fowler, G.D.; Sollars, G.J.; perry, R.; Sci. Total Environ., 116, 31-52 1992.
[9] Walker, G.M.; Hansen, H.A.J.; Allen, S.J.; Water Res. 37, 2081-2089, 2003.
[10] Ozacar, M.; Sengil, I.A.; J. Hazard. Mater. B., 98, 211-224, 2003.
[11] Zor, S.; J. Serb. Chem. Soc. 69, 25-32, 2004.
[12] Basar, C.A.; karagunduz, A.; Cakici, A.;
Keskinler, B.; Water Res., 38, 2117-2124, 2004.
[13] Manjo, G.N.; Raji, C.; Aniruddhan, T.S.;
Water Res., 32, 3062-3070, 1998.
[14] Ayran, E.; Duman, O.; J. hazard. Mater.. 14, 575-82, 2006.
[15] Bhagat, R.P.; Colloid Polym. Sci., 279, 33-38, 2001.
[16] Rao, P.; He, M.; chemosphere, 63, 1241-1221, 2006.