اصلاح سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن و کاربرد آن در تهیه‌ی غشاهای ماتریسی ترکیبی بر پایه‌ی کوپلیمر پلی (اتر- بلاک- آمید) برای شیرین‌سازی گاز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‌، تهران، ایران

2 استادیار شیمی پلیمر، پژوهشکده علوم و فناوری پلیمر، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، پژوهشکده علوم و فناوری های نوین، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران‌، تهران، ایران

چکیده

برای بهبود ویژگی‌های نانو ذرات تیتانیم اکسید و تأثیر آن‌ها بر روی گزینش‌پذیری گازهای کربن دی‌اکسید از متان، سطح نانو ذرات به‌وسیله ابرمولکول 5، 11، 17، 23- تتراترشیوبوتیل-کالیکس [4] آرن اصلاح شد. ساختار سطح نانو ذرات تیتانیم اکسید به‌وسیله کالیکس [4] آرن، با به‌کارگیری طیف‌های FT-IR و فوتولومینسانس آن‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در تصاویر نانو ذرات اصلاح شده، SEM نواحی روشن مربوط ‌به مولکول‌های کالیکس [4] آرن هستند. غشاهای ماتریسی ترکیبی پلی(اتر- بلاک- آمید) حاوی نانو ذرات اصلاح شده، با روش ‌قالب‌گیری از محلول در مخلوطی از دو حلال اتانول/آب تهیه شدند. با اصلاح سطح نانو ذرات، تراوایی و گزینش‌پذیری کربن دی‌اکسید نسبت به غشاء پلی (اتر- بلاک- آمید) خالص افزایش داشته است. غشاهای تهیه شده به‌وسیله روش‌های SEM ،DSC ،FT-IR مورد بررسی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


[1] Notestein, J.M.; Iglesia, E.; Katz, A.; Chem. Mater, 19, 4998, 2007.
[2] Moni, L.; Rossetti, S.; Scoponi, M.; Marra, A. and Dondoni, A.; Chem. Commun., 46, 475–477, 2010.
[3] Baker, R.W.; Membrane Technology and Applications, 2nd edition, John wiley&Sons, 2004.
[4] Liu, Li.; Chakma,A.; Feng, X.; J. Membr. Sci., 235, 43, 2004.
[5] Bondar, V.I.; Freeman, B.D.; Pinnau, I.; J. Polym. Sci. Polym. Phys., 38, 2051, 2000.
[6] Reijerkerk, R.; Polyether Based Block Copolymer Membranes for CO2 Separation, university of twente, Ph.D. thesis 2010.
[7] Pavia, D.L.; Lampman, G.M.; Kriz, G.S.;Introduction to spectroscopy, Thomson learning,2001.
[8] Kröger, F.A.; The Chemistry of Imperfect Crystals, North-Holland, Amsterdam, and Wiley,New York, 1964.