کاربرد میکرواستخراج مایع- مایع پخشی در یک لوله باریک برای استخراج و پیش تغلیظ ترکیب‌های آروماتیک بنزنی از نمونه های آب میوه قبل از اندازه گیری آن‌ها با کروماتوگرافی گازی موئینه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشیار شیمی تجزیه، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این مقاله یک روش ساده و کارآمد برای استخراج و پیش تغلیظ همزمان مقدارهای بسیار اندک بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و ایزومرهای زایلن در آب میوه‌ها، بر پایه حالت ویژه‌ای از فن میکرو استخراج مایع مایع پخشی ارایه شده است. این روش استخراج در یک لوله باریک و بلند که حاوی نمونه بود، انجام شد. پس از استخراج، ترکیب‌های فوق بدرون دستگاه کروماتوگرافی گازی تزریق شده و در مقایسه با منحنی درجه‌بندی محلول‌های استاندارد، تعیین مقدار شدند. اثر عامل‌های مؤثر بر میکرو استخراج مانند نوع و حجم حلال‌های پخشی و استخراجی، حجم نمونه، pH و قدرت یونی محلول آبی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه، برای روش پیشنهادی گستره خطی منحنی درجه‌بندی 6 تا 700 میکروگرم بر لیتر با ضریب همبستگی 0/96، مقدار انحراف استاندارد نسبی کمتر از 4/5 درصد و بازیابی نسبی در گستره 96/2 تا‌ 101/0 درصد به دست آمدند. حد تشخیص و حد تعیین مقدار روش به ترتیب در گستره 1/5 تا 2/2 و 5/0 تا 7/3 میکروگرم بر لیتر محاسبه شدند. عامل تغلیظ روش در گستره 31 تا‌ 173 مرتبه به دست آمد. در انتها نیز برای بررسی کارایی روش پیشنهادی، این روش با موفقیت برای تعیین این ترکیب‌های در چندین نمونه آب میوه، به کار گرفته شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Holcomb, L.C.; Seabrook, B.S.; Indoor Environ., 4, 7-26, 1995.
[2] Medeiros-Vinci, R.; Jacxsens, L.; Van Loco, J.; Chemosphere., 88, 1001-1006, 2012.
[3] Alerici, R.M.; Zamproni, G.C.; Poppi, R.J.; Eberlin, M.N.; Analyst., 127, 230-235, 2002.
[4] Arthur, C.L.; Pawliszyn, J.; Anal. Chem., 62, 2145-2148, 1990.
[5] Moradi, M.; Kaykhaii, M.; Ghiasvand, A. R.; Shadabi, S.; Salehnia, A.R.; Phytochem. Anal., 23, 379-386, 2012.
[6] Sarafraz-Yazdi, A.; Amiri, A.H.; Trends Anal. Chem., 29, 1-14, 2010.
[7] Rezaee, M.; Assadi, Y.; Hosseini, M.R.M.; J. Chromatogr A., 1116, 1–9, 2006
[8] Ju, H. K.; Park, J.H.; Kwon, S.W.; Biomed. Chromatogr., 22, 900–905, 2008.
[9] Poucke, C.V.; Detavernier, C.; J. Agric. Food Chem., 56, 4504–4510, 2008.
[10] Cao, X. L.; Casey, V.; Food Addit. Contam., 25, 401–405, 2008.
[11] Farajzadeh, M.A.; Djozan, D.; Khorram, P.; Anal. Chim. Acta., 713, 70-76, 2012.
[12] Kaykhaii, M.; Moradi, M.; J. Chromatogr. Sci., 46, 413-419, 2008.
[13] Psillakis, E.; Kalogerakis, N.; Trends Anal. Chem., 21, 53-57, 2002.
[14] Hou, L.; Lee, H.K.; J. Chromatogr. A., 1038, 37-44, 2004.
[15] Zhao, L.; Zhu, L.; Lee, H.K.; J. Chromatogr. A., 963, 239-246, 2002.
[16] Currie, L.A.; Anal. Chim. Acta., 391, 105-126, 1999.