اثر عوامل ریز ساختاری بر ویژگی‌های فیزیکو- مکانیکی و رئولوژیکی آمیزه‌های لاستیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای شیمی کاربردی، مربی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به دلیل تأثیر ریز ساختار الاستومرهای موجود در آمیزه لاستیکی بر ویژگی‌های ویسکوالاستیکی آن‌ها، بررسی تنوع ریز ساختار و درصد پیوندهای عرضی از نوع (C-C) درالاستومر پلی بوتادین با روش طیف‌سنجی ATR FT-IR مدنظر قرار گرفته است. نتیجه‌های به دست آمده از آزمون رئومتری نشان می‌دهد، با افزایش درصد ژل در الاستومر پلی بوتادین، میزان تفاوت گشتاور بیشینه و کمینه، گشتاور پخت، مدت زمان بهینه پخت و نیز زمان برشتگی آمیزه کاهش پیدا می‌کند. هم‌چنین دیده شد که با افزایش درصد ژل در آمیزه‌ها، ویژگی‌های مکانیکی آمیزه‌های یاد شده از جمله خستگی، مدولوس 100%، مدولوس 300%، مقاومت سایشی و نیروی کششی کاهش، در حالی‌که کرنش در نقطه شکست و استحکام کششی آمیزه افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Cai, J.; Yu, Q.; Han, Y.; Zhang, X.; Jiang, L.; European Polymer Journal, 43, 2866–2881, 2007.
[2] Mansilla, M.A.; Silva, L.; Salgueiro, W.; Marzocca, A.J.; Somoza, A.; J. Appl.Polym. Sci., 125(2), 992–999, 2012.
[3] Chakraborty, S.; Bandyopadhyay, S.; Ameta, R.; Mukhopadhyay, R.; Deuri, A.S.; Polymer Testing, 26, 38–41, 2007.
[4] Keefe, J.F.O.; Rubber World, 37, 27–32, 2004.
[5] Khaled, F.; El-Nemr, Materials and Design, 32, 3361–3369, 2011.
[6] Tomer, N.S.; Delor-Jestin, F.; Singh, R.P.; Lacoste, J.; Polymer Degradation and Stability, 92, 457-463, 2007.
[7] Mark, J.E.; Polymer data handbook. New York: Oxford university press; p. 318, 1999.
[8] Edwards, H.G.M.; Farwell, D.W.; Johnson, A.F.; Lewis, I.R.; Webb, N.; Ward, N.J.; Macromolecules, 25, 525-529, 1992.
[9] Binder, J.L.; J. Polym. Sci. Part A, 1, 47-58, 1969.
[10] Edwards, H.G.M.; Johnson, A.F.; Lewis, I.R.; Macleod, M.A.; Polymer, 34, 3184-3190, 1993.
[11] Sadeghi, G.M.M.; Morshedian, J.; Barikani, M.; Polym. Test., 22, 165–168, 2003.
[12] Hatada, K.; Kitayama, T.; Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, 2004.
[13] Ziaee, F.; Salehi-Mobarakeh, H.; Nekoomanesh, M.; Arabi, H.; e-Polymers, 118, 2008.
[14] Dick, J.S.; Rubber Technology Compounding and Testing for Performance, 3, 60-64, 2001.
[15] Paul, K.T.; Pabi, S.K.; Chakraborty, K.K.; Nando, G.B.; Polym. Compos., 30, 1647–1656, 2009.
[16] Bristow, G.M.; Metherell, C.; Rubber ind., 7, 252-258, 1973.
[17] Mallik, A.k.; Shah, R.D.; Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thana, 31-43, 1983.
[18] Exposito, J.; Becker, C.; Ruch, D.; Aubriet, F.; Research Letters in Physical Chemistry, 1-5, 2007.
[19] Funt, J.M.; Rubber World, 93, 21-25, 1986.
[20] Marcilla, A.; Garcia-Quesadaa, J.C.; Hernandeza, J.; Ruiz-Femeniaa, R.; Perez, J.M.; Polymer Testing, 24, 925–931, 2005.