جذب رنگ آلاینده قرمز اسیدی 206 از محلول آبی با استفاده از توده سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس (Irepex Lacteous)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

2 استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

3 دکترای شیمی کاربردی، گروه شیمی، واحد تویسرکان، دانشگاه آزاد اسلامی، تویسرکان، ایران

4 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در این پژوهش حذف یک رنگ آزو (قرمز اسیدی 206) از محلول آبی با استفاده از توده‌ی سلولی مرده قارچ آیرپکس لاکتیوس(Irepex Lacteous) مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر pH اولیه‌ی محلول، غلظت اولیه‌ی رنگ و دما بر میزان جذب زیستی مورد بررسی قرار گرفت. در 3 = pH، غلظت اولیه ppm 150 و در دمای 20 درجه سانتی‌گراد، بیشترین مقدار جذب رنگ بر روی فاز مشاهده شد. نتیجه‌های آزمایشگاهی نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه‌ی اول اصلاح شده و هم دما فریتز و اشلاندر برای بررسی فرایند جذب رنگ مذکور مناسب است.

کلیدواژه‌ها


[1] Anjali, P. A.K.; Sahoo, C.; Dyes Pigments. 69, 224-232, 2006.
[2] Lorenc-Grabowska. E.; Gryglewicz, G.; J. Coll Interface Sci. 284, 416–423, 2005.
[3] Garg, V.K.; Moirangthem, A.; Kumar, R.; Gupta, R.; Dyes Pigments. 63, 243–250, 2004.
[4] Benkli, Y.E.; Can, M.F.; Turan, M.; C- elik, M.S.; Water Res. 39, 487–493, 2005.
[5] Igor Bezverkhyy, I.; Bouguessa, K.; Geantet, C.; Vrinat, M.; Appl. Catal. B: Environ 62, 299–305, 2006.
[6] Won,S. W.; Yun,Y. S.; Dyes Pigments. 76, 502-507, 2008.
[7] Renganathan, S., Thilagaraj, W.R.; Miranda, L.R.; Gautam, P.; Velan, M.; Bioresour. Technol. 97, 2189–2193, 2006.
[8] Aksu, Z; Donmez, G.; Chemosphere. 50, 1075–1083, 2003.
[9] Won, S. W.; Choi, S. B.; Yun, Y.S.; Colloid Surf. A-Physicochem. Eng. Aspects. 262, 175–180, 2005.
[10] Aksu, Z.; Tezer, S.; Process Biochem. 40, 1347–61, 2005.
[11] O’Mahony, T.; Guibal, E; Tobin, J.M.; Enzyme Microb Technol. 31, 456–63, 2002.
[12] Hu, T.L.; Water Sci Technol. 34, 89–95, 1996.
[13] Aksu, Z; Donmez, G.; Chemosphere. 50, 1075–83, 2003.
[14] Gadd, G.M.; J. Chem. Technol. Biotechnol. 84, 13 – 28, 2009.
[15] Won, S. W.; Kim, H. J.; Choi, S. H.; Chung, B. W.; Kim, K. J.; Yun, Y. S.;Chem. Eng. J. 121, 37–43, 2006.
[16] Ozcan, A.; Oncu, A. E.; Ozcan, A. S.; Coll. Surf. A. 277, 90–97, 2006.
[17] Uzun, I.;Dyes Pigments. 70, 76–83, 2006.
[18] Wang, Y.; Mu, Y.; Zhao, Q. B.; Yu, H. Q.; Sep. Purif. Technol. 50, 1–7, 2006.
[19] Aksu, Z.; Tatlı, A.I.; Tunc, O.; Chem. Eng. J. 142(1), 23–39, 2008.
[20] Ringot, D.; Lerzy, B.; Bonhoure, J. P.; Auclair, E.; Oriol, E.; Larondelle, Y.; Process Biochem., 40(9), 3008-3016, 2005.