ساخت نانوذره مولیبدن سولفید پوشش‌دار به منظور تهیه نانوروانکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 مربی شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد شیمی آلی، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد محیط زیست، پژوهشکده علوم و فناوری‌های شیمیایی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

مولیبدن سولفید دارای کاربردهای متنوعی بوده و از مهمترین افزودنی‌های جامد به روان کننده‌هاست. ویژگی روانکاری این ترکیب در بُعدهای نانو افزایش می‌یابد لذا ساخت نانوذره مولیبدن سولفید جهت استفاده در نانوروانکارها از جذابیت ویژه‌ای برخوردار است. عملکرد مناسب مواد افزودنی معدنی در روغن به پخش شدن خوب آن‌ها در روغن بستگی دارد. لذا با توجه به پایین بودن قدرت پخش شوندگی نانوذرات معدنی چون مولیبدن سولفید در روغن موتور، نانوذره پوشش‌دار با قابلیت پخش شوندگی در روغن ساخته می‌شود. در این مقاله روشی ساده و در شرایط ملایم برای ساخت نانوذره پوشش دار با استفاده از سدیم مولیبدات و سدیم سولفید در حضور عامل پوشش‌دهنده معرفی شده است. پوشش مورد استفاده نمک پیریدینیم آلکیل دی تیوفسفات است. ویژگی‌ها و اندازه ذره با استفاده از روش‌‌های دستگاهی مانند XRD ،TEM انجام و پراکندگی نانوذره ساخته شده در روغن پایه نیز بررسی شده است. نانوذرات تهیه شده دارای قطری در گستره 20 تا 40 نانومتر و فاقد ساختار بلوری هستند.

کلیدواژه‌ها


[1] Feng, C.; Ma, J.; Li, H.; Zeng, R.; Guo, Z.; Liu, H., Mater. Res. Bull., 44, 1811–1815, 2009.
[2] Parenago, O.; Kuzmina, G.; Terekhin, V.; Basharina, K.; Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 45, 161, 2010.
[3] Shen, B.; Kalita, P.; Malshe, A.; Shih, A.; Transactions of NAMRI/SME, 36, 357-364, 2008.
[4] Liu, Y.; Liu, S.; Hild, W.; Luo, J.; Schaefer, J.; Tribol. Int. 39, 1674–1681, 2006.
[5] Zhou, X.; Wu, D.; Shi, H.; Fu, X.; Hu, Z.; Wang, X.; Yan, F., Tribol. Int., 40, 863–868, 2007.
[6] Rapoport, L.; Fleischer, N.; Tenne, R.; J. Mater. Chem., 15, 1782–1788, 2005.
[7] Breysse, M.; Geantet, C.; Afanasiev, P.; Blanchard, J.; Vrinat, M.; Catal. Today, 130, 3-13, 2008.
[8] Dinter, N.; Rusanen, M.; Raybaud, P.; Kasztelan, S.; Silva, P.D.; Toulhoat, H.; J. Catal.267, 67–77, 2009.
[9] Bissessur, R.; Liu, P.K.Y., Solid State Ionics, 177, 191–196, 2006.
[10] Stewart, J.; Spearot, D.; Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 21, 2013, in press.
[11] Muhammad, N.T.; Marc, E.; Patrick, T.; Simon, F.; Andreas, J.; Tatiana, G.; Ute, K.; Wolfgang, T., Angew. Chem. Int. Ed., 45, 908–912, 2006.
[12] Nath, M.; Govindaraj, A.; Rao C.; J. Adv. Mater., 283–286, 2001.
[13] Viswanath, R.; Ramasamy, S.; J. Mater. Sci., 25, 5029–5035, 1990.
[14] Feldman, Y.; Frey, G.; Homyonfer, M.; J. Amer. Chem. Soc., 118, 5362–5367, 1996.
[15] Feldman, Y.; Wasserman, E.; Srolovitz, D.; Tenne, R.; Science, 267, 222–225, 1995.
[16] Wu, H.; Yang, R.; Song, B.; Han, Q.; Li, J.; Zhang, Y.; Fang, Y.; Tenne, R.; Wang, C.; ACS Nano, 1276-81, 2011.
[17] Yacam´an, M.; L´opez, H.; Santiago, P.; Galv´an, D.; Garz´on, I.; Reyes, A.; Appl. Phys. Lett., 69, 1065-1067, 1996.
[18] Tian, Y.; Zhao, X.; Shen, L.; Mater. Lett., 60, 527-529, 2006.
[19] Marchand, K.E.; Tarret, M.; Lechaire, J.P.; Normand, L.; Kasztelan, S.; Cseri, T., Colloids Surf. A, 214, 239–248, 2003.
[20] Andrea, R.T.; Susan, H.; Peidong, Y., Small 4, 310–325, 2008.
[21] Santillo, G.; Deorsola, F.A.; Bensaid S.; Russo, N.; Fino, D.; Chem. Eng. J., 207–208, 322-328, 2012
[22] Potoczek, M.; Przybylski, K.; Rekas, M.; J. Phys.& Chem. Solids, 67, 2528–2535, 2006.
[23] Benavente, E.; Santa-Ana, M.; Gonz´alez, G.; Physica Status Solidi B, 241, 2444–2447, 2004.
[24] Berntsen, N.; Gutjahr, T.; Loeffler, L.; Gomm, J.; Seshadri, R.; Tremel, W.; Chem. Mater., 15, 4498–4502, 2003.
[25] Li, Q.; Li, M.; Chen, Z.; Li, C.; Mater. Res. Bull., 39, 981–986, 2004.
[26] Mdleleni, M.; Hyeon, T.; Suslick, K.; J. Am. Chem. Soc., 120, 6189-6190, 1998.
[27] Dophil, D.; Bastide , S.; Clement, C.; J. Mater. Chem., 12, 2430, 2002.
[28] Panigrahi, P.; Pathak, A.; J. Nanoparticles 2013, Article ID 671214, 10 pages, 2013, in press.
[29] Erickson, L.E.; Koodali, R.T.; Richards, R.M.; Amer. Chem. Soc., 1045(8), 137-163, 2010.
[30] Migdal, C.; Stott, P.; Bakunin, V.; Parenago, O.; Kuz'mina, G.; Vedeneeva, L.; Suslov, A.; US Patent, US, 6878676, 2005.
[31] Mizrahi, S.; US Patent, US, 8153257, 2012.
[32] Zhang, Z.J.; Zhang, J.; Qun, J.X.; J. Phys. Chem., 98, 12973, 1994.