تهیه، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن(VI) با استفاده از لیگاندهای نفتالن دی آمین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

دو کمپلکس جدید دی اکسومولیبدن (VI) از واکنش بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدن(VI) با لیگاند 1،8-نفتالن دی آمین و1،5-نفتالن دی آمین در حلال متانول به دست آمده است. از واکنش بیس استیل استوناتودی اکسومولیبدن [VI)MoO2(acac)2] I)  با 1،8-نفتالن دی آمین MoO2(C10H6(NH)2)2](CH3)2 II] با بازده 83 % به دست آمده است که گروه‌های نفتالن دی آمین به صورت سیس به مولیبدن (VI) متصل شده و ساختار شبه هشت وجهی کمپلکس را به وجود می‌آورند. از واکنش بیس استیل استوناتو دی اکسو مولیبدن (VI) با -1،5نفتالن دی آمین فراورده دی متالیک MoO2(acac)(H2O)]2[μ-C10H6(NH)2] III] با بازده 71 % به دست آمده است که گروه‌های دی اکسو به صورت سیس به مولیبدن (VI) متصل شده و گروه نفتالن دی آمین به صورت پل بین دوکمپلکس مولیبدن(VI) قرار گرفته وموجب ساختار شبه هشت وجهی دراطراف هر مولیبدن (VI) شده است. ساختار دو ترکیب به وسیله 1H, 13C NMR, IR و تجزیه عنصری مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس (II و III) تهیه شده به وسیله اپوکسیداسیون سیکلوهگزن و 1-اکتن در حضور ترشیو بوتیل هیدروپرکسید (TBHP) به عنوان اکسید کننده انجام و تأیید شده است. بازده اپوکسیداسیون سیکلوهگزن (با بازده 92 % برای ترکیب II و 98 % برای ترکیب III) بیشتر از -1اکتن (با بازده 23 % برای ترکیب II و 38 % برای ترکیب III) است. فعالیت کاتالیتیکی دو کمپلکس تهیه شده در واکنش اپوکسیداسیون سیکلوهگزن تقریبا یکسان است.
 

کلیدواژه‌ها


[1] M. Mancka, W. Plass; Inor. Chem. Commu.; 10, 677-680, 2007.
[2] R. Dinda, S. Ghosh, L. R. Falvello, C. W. Mak; Poly.; 25, 2375-2382, 2006.
[3] M. Majumdar, S. K. Patra, J. K. Bera; Poly.; 26, 1597-1602, 2007.
[4] Bortolini, O.; Di Furia, F.; Modena, G.; Scardellato, C.; Scrimin, P.; J. Mol. Catal.; 11, 1, 107-118, 1981.
[5] Mimoun, H.; J. Mol. Catal.; 7, 1, 1-29, 1980.
[6] Reynolds, M. S.; Babinski, K. J.; Bouteneff, M. C.; Brown, J. L.; Campbell, R. E.; Cowan, M. A.; Durwin, M. R.; Foss, T.; O’Brien, P.; Penn, H. R.; Inorg. Chim. Acta; 263, 1-2, 225-230, 1997.
[7] Ungváry, F.; Coordination Chemistry Rev.; 141, 371-493, 1995.
[8] Wang, Y.; Wu, Z.; Li, Z.; Zhou, X. G.; Tetrahedron Letters; 50, 21, 2509-2511, 2009.
[9] K. S. Maiti, K. M. Malik,; Inorg. Chem.; 7, 823-828, 2004.
[10] S. Bruno, S. S. Balula, A. A. Valente, F. A. Almeida Paz, M. Pillinger, J. Klinowski,; J. Mol. Catal.; 270, 185-194, 2007.
[11] Talsi, E. P.; Shalyaev, K. V.; Zamaraev, K. I.; J. Mol. Catal.; 83, 3, 347-366, 1993.
[12] Campestrini, S.; Di Furia, F.; Rossi, P.; Torboli, A.; Valle, G.; J. Mol. Catal.; 83, 1-2, 95-105, 1993.
[13] Campestrini, S.; Di Furia, F.; Tetrahedron; 50, 17, 5119-5130, 1994.
14] Bortolini, O.; Di Furia, F.; Modena, G.; Schionato, A.; J. Mol. Catal.; 35, 1, 47-53, 1986.
[15] Fürstner, A.; Feyen, F.; Prinz, H.; Waldmann, H.; Tetrahedron; 60, 43, 9543-9558, 2004.
[16] Arcoria, A.; Ballistreri, F. P.; Tomaselli, G. A.; Di Furia, F.; Modena G.; J. Molec. Catal.; 24, 2, 189-196, 1984.
[17] Gonçalves, I. S.; Santos, A. M.; Romão, C. C.; Lopes, A. D.; Rodríguez-Borges, J. E.; Pillinger, M.;
Ferreira, P.; Rocha, J.; Kühn, F. E.; J. Organomet. Chem.; 626, 1-2, 1-10, 2001.
[18] Chen, J. J.; McDonald, J. W.; Newton, E.W.; Inorg. Chem; 15, 2612, 1976.
[19] Arnold, U.; Serpa da Cruz, R.; Mandelli, D.; Schuchardt, U.; J. Mol. Catal; A 165, 149, 2001.
[20] Z. Petrovski, A. Valente, M. Pillinger, A. S. Dias, S. S. Rodrigues, C. C. Romao, I. S. Goncalves,; J. Mol. Catal.; A 249, 166-171, 2006.