بررسی مقدار جذب کاتیون+Na به وسیله‌ی سامانه‌های ناهمگن جدید بر پایه‌ی کالیکس آرن‌های پایدار شده بر روی سطح سیلیکاژل

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، ابتدا لایه‌ای از کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن به طریق شیمیایی بر روی سیلیکاژل، پایدار و با روش‌های تجزیه عنصری، SEM و بررسی جذب- واجذب گاز N2 شناسایی شد. نتیجه‌ها حاکی از آن است که کلروسولفونیل کالیکس [4] آرن به طریق شیمیایی بر روی سطح سیلیکاژل پایدار شده است. هم چنین بررسی‌ها نشان داد که این سامانه ناهمگن جدید سنتز شده، در کنار کاربردهای گوناگون، قابلیت جذب بالایی نسبت به یون‌های فلزی تک ظرفیتی به ویژه +Na دارد. از این‌رو، می‌توان از آن به عنوان یک واکنشگر یون دوست در بسیاری از فرایندهای شیمیایی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sheldon, R. A.; Downing, R. S.; Appl. Catal. A. Gen. 189, 163-183, 1999.
[2] Struck, O.; Van Duynhoven, J. P. M.; Verboom, W.; Harkema, S.; Reinhoudt, D. N.; Chem. Commun. 1517-1518, 1996.
[3] Floriani, C.; Floriani-Moro, R.; In Advances
in Organometallic Chemistry; Stone, F.G.A.; West, R.; Hill, A.F.; Academic Press: San Diego, 47, 2001.
[4] Ludwig, R.; Fresenius, J. Anal. Chem. 367, 103-128, 2001.
[5] Katz, A.; Coasta, P.; Lam, A.C.P.; Notestein, J.M.; J. Chem. Mater. 14, 3364-3368, 2002.
[6] Tabakci, M.; J. Incl Phenom Macrocycl Chem. 61 , 53-60, 2008.
[7] Gubbuk, I.H.; Hatay, I.; Coskun, A.; Ersoz, M.; J. Hazardous Materials; 172 , 1532-1537, 2009.
[8] Huang, H.; Zhao, C.; Ji, Y.; Nie, R.; Zhou, P.; Zhang, H.; J. Hazardous Materials. 178, 680-685, 2010.
[9] Arena, G.; Casnati, A.; Contino, A.; Mirone, L.; Sciotto, D.; Ungaro, R.; J. Chem. Soc. Chem. Commun. 2277, 1996.
[10] K. Ohto, K.; Y. Tanaka, Y.; Inoue, K.; Chem. Lett. 647, 1997.
[11] Xiao, X.Z.; Feng, Y.Q.; Da, S.L.; Zhang, Y.; Anal. Lett.; 33, 3355, 2000.
[12] Sokolie, T.; Menyes, R.; Jira, T.; J. Chromatogr. A. 948, 309, 2002.
[13] Sokolie, T.; Schonherr, J.; Menyes, R., Jira, T.; J. Chromatogr. A. 1021, 71, 2003.
[14] Li, L.S.; Liu, M.; Da, S.L.; Feng, Y.Q.; Talanta. 63, 433, 2004.
[15] Li, L.S.; Da, S.L.; Feng, Y.Q.; Liu, M.; J. Chromatogr. A. 1040, 53, 2004.
[16] Sliwka-Kaszynska, M.; Jaszczolt, K.; Witt, D.; Rachon, J.; J. Chromatogr. A. 1055, 21, 2004.
[17] Li, L.S.; Da, S.L.; Feng, Y.Q.; Liu, M.; Chem. J. Chin. Univ. 26, 241, 2005.
[18] Sliwka-Kaszynska, M.; Jaszczolt, K.; Hoczyk, A.; Rachon, J. Chem. Anal. 51, 123, 2006.
[19] Sliwka-Kaszynska, M.; Jaszczolt, K.; Kolodziejczyk, A.; Rachon, J. Talanta, 68, 1560, 2006.
[20] Huai, Q.Y.; Zuo, Y.M.; Liq, J.; Chromatogr. Related Technol. 29, 801, 2006.
[21] [Nabok, A. V.; Hassan, Ray, A.K.; Omar, O.; Kalchenko, V.I.; Sens. Actuators B. 45, 115- 121, 1997.
[22] Yang, X.; Johnson, S.; Shi, J.; Holesinger, T.; Swanson, B.; Sens. Actuators B. 45, 87-92, 1997.
[23] Hayashida, O.; Shimizu, C.; Fujimoto, T.; Aoyama, Y.; Chem. Lett. 13-14, 1998.
[24] Hassan, A. K.; Ray, A. K.; Nabok, A. V.; Davis, F.; Sens. Actuators B. 77, 638-641, 2001.
[25] Chidambaram, M.; Curulla-Ferre, D.; Singh, A. P.; Anderson, B. G.; Journal of Catalysis. 220, 442–456, 2003.
[26] Shimizu, K.; Hayashi, E.; Hatamachi, Kodama, Higuchi, T.; Satsuma, A.; Kitayama, Y.; J. Catalysis. 231, 131–138, 2005.
[27] Mirji, S.A.; Halligudi, S.B.; Dhanashri, P.; Sawant, P.; Nalini E.; Jacob, E.; Patil, K.R.; Gaikwad, A.B.; Pradhan, S.D.; Applied Surface Science, 252, 4097–4103, 2006.
[28] Guan a, M.; Liu a, W.; Shao b, Y.; Huang a, H.; Zhang, H.; Microporous and Mesoporous Materials, 123, 93–201, 2009.
[29] Hogjie, W.; Jin, K.; Huijuan, L.; Jiuhui, Q.; J. Environmental Sciences. 21, 1473–1479, 2009.
[30] Bond, G.C.; Heterogenous Catalysis: Principles and Applications, Oxford Science Publications, 1987.
[31] Sing, K.S.W.; Everett, D.H.; Haul, R.A.W.; Moscow, L.; Pierotti, R.A.; Rouquerol, J. Pure. Appl. Chem. 57, 603–618, 1984.
[32] Tikhomirova, T.I.; Fadeeva, V.I.; Kudryavtsev, G.V.; Nesterenko, P.N.; Ivanov, V.M.; Savitchev, A.T.; Smirnova, N.S.; Sorption of noble-metal ions silica with chemically bonded nitrogen-containing ligands, Talanta, 38, 267-274, 1991.