بررسی پایداری امولسیون‌های تهیه شده از هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره در دماهای متفاوت جهت ازدیاد برداشت مخازن نفتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، ایران

2 استادیار شیمی معدنی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

3 استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه زنجان، ایران

4 دانشیار مهندسی شیمی، پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

چکیده

با استفاده از روش ساده و اقتصادی شیمی تر، هیبرید آلومینا-نانولوله‌های کربنی چند دیواره برای تهیه امولسیون ساخته شد. امولسیون تهیه شده حاوی آب، هیبرید آلومینا- نانولوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNT-Al2O3)، سورفکتانت‌های مناسب، 2-پروپانول و کروسین است. مشاهدات نشان می‌دهد که امولسیون تهیه شده باسورفکتانت کاتیونی (CTAB) در دماهای متفاوت پایداری قابل توجهی نسبت به سورفکتانت آنیونی (SDBS) و سورفکتانت غیر یونی (TX-100) دارد. با توجه به نتیجه‌های آزمایش کشش بین‌سطحی و زاویه تماس که در انستیتوی نفت دانشگاه تهران انجام شده است، نانوسیال تهیه شده می‌تواند برای ازدیاد برداشت مخازن نفت به‌ویژه مخازن نفتی کربناتی استفاده شود. ریخت‌شناسی و ساختار هیبرید تهیه شده، به‌وسیله‌ی پراش پرتو ایکس XRD و FE-SEM مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Pathak, L.C.; Singh, T.B.; Das, S.; Verma, A.K.; Ramachandrarao, P.; Materials Letters 57, 380–385, 2002.
[2] Wu, Y.Q.; Zhang, Y.; Huang, X.; Guo, J.; Int. 27, 265–268, 2001.
[3] Macedo, M.I.F.; Osawa, C.C.; Bertran, C.A.; J. Sol-gel Sci. Technol. 30, 135-140, 2004.
[4] Ada, K.; Sarıkaya, Y.; Alemdaroğlu, T.; Önal, M.; Int. 29, 513-518, 2003.
[5] Sharma, P.K.; Varadan, V.V.; Varadan, V.K.; Soc. 23, 659-666, 2003.
[6] Dumeignil, F.; Sato, K.; Imamura, M.; Matsubayashi, N.; Payen, E.; Shimada, H.; App. Catal. A-General. 241, 319-329, 2003.
[7] Qu, L.; He, C.; Yang, Y.; He, Y.; Liu, Z.;
Materials Letters 59, (2005), 4034.
[8] Serp, P.; Corrias, M.; Kalck, P.; App. Catal. A-General, 253, 337-358, 2003.
[9] Nhu, Y.; Thi, Le.; Du, Khanh Pham, Kim Hung, Le.; Phuong, Tung Nguyen., J. Nano sci
Nanotechnol., 2, 035013, 2011.
[10] گلابی، الف.؛ سیدین آزاد، ف.؛ آیت الهی، ش.؛ مرتضوی پورسوق، ر.؛ استفاده از مواد شیمیایی در ازدیاد برداشت نفت، هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی.
[11] Shen, M.; Resasco, D.E.; Langmuir, 25, 18, 10843, 2009.
[12] Wang, H.; Hobbie, E.K.; Langmuir, 19, 8, 30912003.
[13] Karimi, A.; Fakhroueian, Z.; Bahramian, A.; Pour-Khiabani, N.; Babaee-Darabad, J.; Azin, R.; Arya, S.; Energy Fuels, 26, 1028, 2012.