بهینه‌سازی استخراج روغن هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی کاربردی، گروه شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

در این پژوهش شرایط استخراج روغن از هسته 15 گونه‌ی خرمای استان‌های متفاوت ایران در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی مورد بررسی قرار گرفت. بازده استخراج روغن از هسته خرما در مقیاس آزمایشگاهی، 6/2 تا 13/2% با میانگین حدود 9/5% به دست آمده است. شرایط بهینه لازم در مقیاس آزمایشگاهی و نیم صنعتی با استفاده از حلال پترولیوم اتر، به‌دست آمد. بازده استخراج روغن در مقیاس نیم صنعتی 6/6% به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


[1] Hojjati, M.; J. Food Science and Technology, 5, 69-74, 2008.
[2] Besbes, S.; Blecker, C.; Deroanne, C.; Drira N. E.; Attia. H.; Food Chemistry, 84, 557-584, 2004.
[3] Food and Agriculture Organization of the United
Nations, 2010, http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
[4] Almana, H.A.; Mahmoud, R.M.; Ecology of Food and Nutrition, 32, 261-270, 1994.
[5] Mane, S.M.; Vanjara, A.K.; Sawant, M.R.; J. The Chinese Chemical Society, 52, 1117-1122, 2005.
[6] Joardder, M.U.H.; Shazib-Uddin, M.; Nurul-
Islam, M.; Advances in Mechanical Engineering,
2012, 1-6, 2012.
[7] Abou-Zeid, A.A.; Baghlaf, A.O.; Khan, J.A.; Makhashin, S.S.; Agricultural Wastes, 8, 131–142, 1983.
[8] Al-Shahib, W.; Marshall, R.J.; J. Food Science and Technology, 38, 709-712, 2003.
[9] Al-Hooti, S.; Sidhu, J.S.; Qabazard. H.; J. Food Science and Technology, 35, 44-46, 1998.
[10] El-Shurafa, M.Y.; Ahmed H.S.; Abou-Naji, S.E.; Date Palm Journal, 1, 275 -284, 1982.
[11] Devshony, S.; Eteshola E.; Shani, A.; J. the American Oil Chemists' Society, 69, 595-597, 1992.
[12] Besbes, S.; Blecker, C.; Deroanne, C.; Logney, G.; Drira N.E.; Attia. H.; Food Chemistry, 91, 469-476, 2005.
[13] Besbes, S.; Deronne, C.; Lognay, G.; Drira N.E.; Attia. H.; Food science and technology
Interntioanl, 10, 333-338, 2004.
[14] Al-Shahib, W.; Marshall, R.; Interational J. Food Science and Technology, 38, 709-712, 2003.
[15] Sawaya, W.N.; Khalil, J.K.; Safi, W.J.; J. Food Science, 49, 617-619, 1984.
[16] Al-Juhaimi, F.; Ghafoor, K.; Özcan, M.M.; J. Food Sciences and Nutrition, 63, 84-89, 2011.
[17] Ataye-Salehi, E.; Hadad-Khodaparast, M.H.; Lame, S.H.; Habibi-Najafi, M.B; Fatemi, S.H.; J. Food Science and Technology, 7, 85-90, 2010.