سنتز نانوذرات مغناطیسی با پوشش سیلیکاتی جهت تثبیت مایعات یونی و استفاده از آن به عنوان ماده‌ی گوگردزدا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی تجزیه، پژوهشگاه صنعت نفت، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با وضع قانون‌های زیست محیطی، حذف گوگرد از سوخت‌ها توجه پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. به‌دلیل داشتن ویژگی‌های بی‌همتا، از نانوذرات به‌طور گسترده‌ای به عنوان جاذب استفاده می‌شود و در این میان جداسازی مغناطیسی راه‌حل امید بخشی را در مباحث جداسازی ایجاد کرده است. در این پژوهش با تثبیت مایع یونی بر سطح نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن، نانوجاذب مغناطیسی جدیدی برای حذف استخراجی ترکیب‌های گوگردی بنزین تهیه شد. ساختار نانوجاذب با روش‌های متفاوتی مانند TEM ،XRD و FTIR بررسی شد. عامل‌های مؤثر بر عملکرد نانوجاذب بهینه شد و تحت شرایط بهینه 56/9 % گوگرد نفت الگو طی یک مرحله و 92/27% طی پنج مرحله استخراج کاهش یافت. عملکرد نانوجاذب برای گوگردزدایی از نمونه بنزین واقعی نیز بررسی شد. امکان بازیافت و استفاده‌ی دوباره از این نانوجاذب برای چندین دوره‌ی پی‌درپی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


[1] U.S. Energy Information Administration. The Transition to Ultra- Low-Sulfur Diesel Fuel: Effects on Prices and Supply, SR/OIAF/2001-01, 13–22, 2001.
[2] Babich, I.V.; Moulijn, J.A.; Science and technology of novel processes for deep desulfurization of oil refinery streams: a review, Fuel 82, 607–631, 2003.
[3] Zhang, S.G.; Zhang, Z.C.; Green Chem. 4 (4), 376–379, 2002.
[4] Zhang, S.G.; Zhang, Q.L.; Zhang, Z.C.; Ind. Eng. Chem. Res. 43 (2), 614–622, 2004.
[5] Su, B.; Zhang, S.; Zhang, C.; J. Phys. Chem. B 108, 19510–19517, 2004.
[6] Carrado, K.A.; Kim, J.H.; Song, C.S.; Castagnola, N.; Marshall, C.L.; Schwartz, M.M.; Catal. Today 116, 478–484, 2006.
[7] Ma, X.L.; Zhou, A.N.; Song, C.S.; Catal. Today
123 (1–4), 276–284, 2007.
[8] Huang, C.; Chen, B.; Zhang, J.; Liu, Z.; Li, Y.; 18, 1862–1864, 2004.
[9] Zhang, S.; Zhang, Q.; Zhang, Z.C.; Ind. Eng. Chem. Res. 43, 614–622, 2004.
[10] Zhao, D.; Wang, J.; Zhou, E.; Green Chem. 9, 1219–1222, 2007.
[11] Planeta, J.; Karasek, P.; Roth, M.; Green Chem. 8, 70–77, 2006.
[12] Nie, Y.; Li, C.X.; Wang, Z.H.; Ind. Eng. Chem. Res. 46, 5108–5112, 2007.
[13] Alonso, L.; Arce, A.; Rodrı´guez, O.; Francisco, M.; Soto, A.; J. AIChE 53, 3108–3115, 2007.
[14] Ranu, B.C.; Jana, R.; J. Org. Chem. 70, 8621–8624, 2005.
[15] Zhu, A.L.; Jiang, T.; Wang, D.; Han, B.; Liu, L.; Huang, J.; Zhang, J.; Sun, D.H.; Green Chem. 7, 514–517, 2005.
[16] Zhao, D.; Liao, Y.; Zhang, Z.; Clean 35, 42–48, 2007.
[17] Absalan, G.; Asadi, M.; Kamran, S.; Sheikhian, L.; Goltz, D.; Journal of Hazardous Materials, 192, 476–484, 2011.
[18] Parham, H.; Zargar, B.; Shiralipour, R.; Journal of Hazardous Materials, 205, 94–100, 2012.
[19] Kong, L.; Gan, X.; Ahmad, A.; Hamed, B.; Evarts, E.; Ooi, B.; Lim, J.; J. Chemical Engineering,197, 350–358, 2012.
[20] Ge, F.; Li, M.; Ye, H.; Zhao, B.; Journal of Hazardous
Materials, 211, 366–372, 2012.
[21] Maity, D.; Agrawal, D.C.; J. Magn. Magn. Mater., 308, 46–55, 2007.
[22] Valkenberg, M.H.; deCastro, C.; Holderich, W.F.; Top. Catal. 14, 139–144, 2001.
[23] Mehnert, C.P.; Cook, R.A.; Dispenziere, N.C.;
Afeworki, M.; J. Am. Chem. Soc., 124, 12932–12933,
2002.
[24] Gutowski, K.E.; Holbrey, J.D.; Rogers, R.D.; Dixon, D.A.; J. Chem. Phys. B 109, 23196–23208, 2005.
[25] Rogers, R.D.; Seddon, K.R.; 302, 792–793, 2003.