تهیه و بررسی ویژگی‌های شتاب‌دهنده جدید از خانواده بنزوتیازول،در ساخت آمیزه‌های لاستیکی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه 2-مرکاپتوبنزوتیازول به‌عنوان شتاب‌دهنده معمول در فرایند ولکانش برای تهیه مصنوعات متفاوت لاستیکی استفاده می‌شود. از عیب‌های این شتاب‌دهنده می‌توان عدم پخش مناسب آن، در بستر پلیمری را نام برد. در این پژوهش، به منظور افزایش ویژگی چربی‌دوست ساختار این شتاب‌دهنده و بهبود پخش آن در بستر پلیمری و افزایش کارایی آن، مشتق جدیدی از خانواده بنزوتیازول با ایجاد شاخه‌های چربی‌دوست به‌دست آمده از واکنش 2-مرکاپتوبنزوتیازول با بنزوئیل کلرید تهیه شد. ویژگی‌های جریان‌شناسی و فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌های لاستیکی تهیه شده با این شتاب‌دهنده‌ها، بررسی شد. نتیجه‌ها نشان داد که استفاده از S-بنزوتیازول-2-ایل تیوبنزوات موجب افزایش زمان برشتگی با حفظ ویژگی‌های دیگر آمیزه می‌شود. این امر در تهیه مصنوعات لاستیکی که نیاز به ایمنی بیشتر برای فرایندپذیری، پیش از آغاز ولکانش دارند، بسیار مهم است.

کلیدواژه‌ها


[1] Morrison, N.J.; Porter, M.; Rubber Chem. Technol. 57, 63-86, 1984.
[2] Kok, C.M.; Eur. Polym. J. 21, 579-582, 1985.
[3] Ghosh, P.; Katare, S.; Patkar, P.; Caruthers, J.M.; Venkatasubramanian, V.; dan, K.A.; Rubber Chem. Technol. 76, 592-694, 2003.
[4] Mark, J.E.; Burak, E.; Eirich, F.R.; Science and
Technology of Rubber, Elsevier Inc; 2005.
[5] Dogadkin, B.A.; J. Polym. Sci. 30, 351-361, 1958.
[6] Dogadkin, B.A.; Shorshnev, V.A.; Rubber Chem. Technol. 35, 1-11, 1962.
[7] Morrison, N.J.; Rubber Chem. Technol. 57, 86-97, 1984.
[8] Luyt, A.S.; J. Appl. Polym. Sci., 44, 1485-1489, 1992.
[9] Geyser, M.; Mcgill, W.J.; J. Appl. Polym. Sci. 55, 215-224, 1995.
[10]Gradwell, M.H.S.; Morgan, B.; Mcgill, W.J.; J. Appl. Polym. Sci. 56,1581-1588, 1995.
[11]Gradwell, M.H.S.; Mcgill, W.J.; J. Appl. Polym. Sci., 61, 1131-1136, 1996.
[12]Geyser, M.; McGill, W.J.; J. Appl. Polm. Sci. 60, 439-447, 1996.
[13]Morgan, B.; McGill, W.J.; J. Appl. Polym. Sci., 76, 1377-1385, 2000.
[14]Morgan, B.; McGill, W.J.; J. Appl. Polym. Sci., 76, 1405-1412, 2000.
[15]Gradwell, M.H.S.; Mcgill, W.J.; Shumane, M.; J. Appl. Polym. Sci., 82, 3074-3083, 2001.
[16] تقوایی گنجعلی، س.؛ بهرام نژاد، ب.؛ نشریه صنعت لاستیک ایران، 7، 80-76، 1381.
[17] تقوایی گنجعلی، س.؛ نشریه صنعت لاستیک ایران، 8، 88-85، 1382.
[18] Burr, C.W.; Novel Accelerator Systems for Synthetic Polyisoprene; R.T. Vanderbilt Company Inc, 2004.
[19]Sasidharan, K.K.; Gopalakrishnan, K.S.; George, K.E.; J. Appl. Polym. Sci., 94, 1164- 1174, 2005.
[20]Palaty, S.; Joseph, R.; J. Appl. Polym. Sci., 102, 5680-5683, 2006.
[21] تقوایی گنجعلی، س.؛ بیک زاده، ا.؛ سبحان منش، ک.؛ فتوحی، ف.؛ مجیدیان، ن.؛ نشریه علوم و تکنولوژی پلیمر ایران، 20، 186-179، 1386.
[22]Mariano, R.M.; DaCosta, H.M.; Oliveira, M.R.L.; Rubinger, M.M.M.; Visconte, L.L.Y.; J. Appl. Polym. Sci. 110, 1938–1944, 2008.
[23]Kamoun, M.; Nassour, A.; Michael, N.; Adv. Mater. Sci. Eng. 2009, 1-7, 2009.
[24]Cunha, L.M.G.; Rubinger, M.M.M.; Sabino,
J.R.; Visconte, L.L.Y.; Oliveira, M.R.L.; Polyhedron. 29, 2278-2282, 2010.
[25]Reshmy, R.; Nirmal, R.; Prasanthkumar, S.; Thomas, K.K.; Thomas, M.; Nair, T.; Sulekha,A.; Rubber Chem. Technol. 84, 88-100, 2011.
[26]Indamar, C.S.; Nandi, C., Gangal, N.D., UnitedState Patent, US 8,110,634 B2, 2012.
[27] تقوایی گنجعلی، س.؛ کرمی، ح.؛ نشریه صنعت لاستیک ایران، چهارمین همایش، 105-98، 1379.