تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف، گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش مقدار تأثیر ذرات نانو سیلیکا بر ویژگی‌های سطحی پلی (بوتیلن ترفتالات) با روش‌های متفاوت مورد ارزشیابی قرار گرفته است که شامل روش‌های طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، اندازه‌گیری زاویه تماس (CAM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنج انعکاسی (RS) است. نتیجه‌های FTIR نشان می‌دهد که گروه‌های سطحی سیلیکا با گروه‌های انتهایی کربوکسیل یا هیدروکسیل زنجیرهای PBT برهم‌کنش دارد. تصویرهای میروسکوپ‌های اتمی و الکترونی نانوکامپوزیت‌ها افزایش زبری سطح را در مقایسه با پلیمر خالص نشان می‌دهد. ویژگی‌های نوری فیلم‌های نانوکامپوزیت در نهایت به وسیله‌ی طیف‌سنج انعکاسی تعیین شده است و ذرات نانوسیلیکا انعکاس سطح فیلم‌ها را افزایش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


[1] Sinha Ray, S.; Okamoto, M.; Progress in Polymer Science, 28, p.p 1539-1641, 2003.
[2] Leszczy´nska, A.; Njuguna, J.; Pielichowski, K.; Banerjee, J.R.; Thermochimica Acta, 453, p.p 75-96, 2007.
[3] Leszczy´nska, A.; Njuguna, J.; Pielichowski, K.; Banerjee, J.R.; Thermochimica Acta, 454, p.p 1-22, 2007.
[4] Pesetskii, S.S.; Bogdanovich, S.P.; Myshkin, N.K.; J. Friction and Wear, 28, p.p 457-475, 2007.
[5] Bhat, G.; Hegde, R.R.; Kamath, M.G.; Deshpande, B.; J. Engineered Fibers and Fabrics, 3, p.p 22-34, 2008.
[6] Njuguna, J.; Pielichowski, K.; Desai, S.; Polymers for Advanced Technologies, 19, p.p 947-959, 2008.
[7] Ma, J.; Xu, J.; Ren, J.H.; Yu, Z.Z.; Mai, Y.W.; Polymer, 44, p.p 4619-4624, 2003.
[8] Burgentzlé, D.; Duchet, J.; Gérard, J.F.;
Jupin, A.; Fillon, B.; J. Colloid and Interface Science, 278, p.p 26-39, 2004.
[9] Modesti, M.; Besco, S.; Lorenzetti, A.; Causin,
V.; Marega, C.; Gilman, J.W.; Fox,D.M.; Trulove, P.C.; De Long, H.C.; Zammarano, M.; Polymer Degrad. Stabil., 92, p.p 2206, 2007.
[10] Calcagno, C.I.W.; Mariani, C.M.; Teixeira, S.R.; Mauler, R.S.; Polymer, 48, p.p 966-974, 2007.
[11] Xiao, J.; Hu, Y.; Kong, Q.; Song, L.; Wang, Z.; Chen, Z.; Fan, W.; Polym. Bull., 54, p.p 271, 2005.
[12] Xiao, J.; Hu, Y.; Wang, Z.; Tang, Y.; Chen, Z.; Fan, W.; European Polymer Journal, 41, p.p 1030-1035, 2005.
[13] Wu, D.; Zhou, C.; Fan, X.; Mao, D.; Bian, Z.; Polym. Degrad. Stabil., 87, p.p 511, 2005.
[14] Wu, D.; Zhou, C.; Hong, Z.; Mao, D.; Bian, Z.; European Polymer Journal, 41, p.p 2199, 2005.
[15] Al-Mulla, A.; Mathew, J.; Yeh, S.K.; Gupta, R.; Applied Science and Manufacturing, 39, p.p 204-217, 2008.
[16] Nirukhe, A.B.; Shertukde, V.V.; J. Applied Polymer Science, 113, p.p 585-592, 2009.
[17] Chang, J.H.; Mun, M.K.; Kim, J.C.; J. Applied
Polymer Science, 106, p.p 1248-1255, 2007.
[18] Hwang, S.S.; Liu, S.P.; Hsu, P.P.; Yeh, J.M.; Chang, K.C.; Lai, Y.Z.; Int. Commun. Heat Mass. Tans., 37, p.p 1036, 2010.
[19] Wu, F.; Yang, G.; Mater. Let. 63, p.p 1686, 2009.
[20] Berti, C.; Fiorini, M.; Sisti, L.; European Polymer Journal, 45, p.p 70, 2009.
[21] Chang, J.H.; An, Y.U.; Ryul, S.C.; Giannelis, E.P.; Polymer Bulletin, 51, p.p 69 -75, 2003.
[22] Hong, J.S.; Kim, Y.K.; Ahn, K.H.; Lee, S.J.; Kim, C.; Rheol. Acta, 46, p.p 469, 2007.
[23] Hong, J.S.; Kim, Y.K.; Ahn, K.H.; Lee, S.J.; Kim, C.; Polymer, 47, p.p 3967-3975, 2006.
[24] Risbud, M.; Nabi-Saheb, D.; Jog, J.; Bhonde, R.; Biomaterials, 22, p.p 1591-1597, 2001.
[25] Xanthos, M.; Wiley, Weinheim, 2005.
[26] Bikiaris, D.; Karavelidis, V.; Karayannidis,
G.; Macromolecular Rapid Communications.,
27, p.p 1199 -1205, 2006.
[27] Tian, X.; Zhang, X.; Liu, W.; Zheng, J.; Ruan,C.; Cui, P.; J. Macromol. Sci. Phys., 45, p.p 507, 2006.
[28] Chae, D.W.; Kim, B.C.; J. Materials Science, 42, p.p 1238-1244, 2007.
[29] Zhang, X.; Tian, X.; Zheng, J.; Yao, X.; Liu, W.; Cui, P.; Li, Y.; J. Macromol. Sci. Phys., 47, p.p 368, 2008.
[30] Che, J.; Luan, B.; Yang, X.; Lu, L.; Wang, X.; Materials Letters, 59, p.p 1603-1609, 2005.
[31] Jiang, Z.; Siengchin, S.; Zhou, L.M.; Steeg, M.; Karger-Kocsis, J.; Man, H.C.; Applied Science and Manufacturing, 40, p.p 273-278, 2009.
[32] Wang, F.; Meng, X.; Xu, X.; Wen, B.; Qian, Z.; Gao, X.; Ding, Y.; Zhang, S.; Yang, M.; Polymer Degradation and Stability, 93, p.p 1397-1404, 2008.
[33] Parvinzadeh, M.; Moradian, S.; Rashidi, A.; Yazdanshenas, M.E.; Applied Surface Science.,
256, p.p 2792-2802, 2010.
[34] M. Parvinzadeh, Moradian, S.; Rashidi, A.; Yazdanshenas, M.E.; Polymer-plastics technology and engineering, 49, p.p 874-884, 2010.
[35] Stamm, M.; "Polymer surfaces and interfaces",
Springer, Dresden, 2008.
[36]Pouchert, C.J.; "The Aldrich library FT-IR spectra", Milwaukee, 1985.
[37] Schmid, G.H.; "Organic chemistry", St. Louis,
1996.
[38] Mohan, J.; "Organic spectroscopy: principles and application", New Delhi, 2000.
[39] Hinder, S.J.; Loweb, C.; Maxted, J.T.; Watts, J.F.; J. Coatings Technology and Research., 54 , p.p 104, 2005.
[40] Jalili, M.M.; Moradian, S.; Progress in Organic
Coatings., 66, p.p 359-366, 2009.
[41] Jalili, M.M.; Moradian, S.; Dastmalchian, H.; Karbasi, A.; Progress in Organic Coatings., 59, p.p 81-87, 2007.
[42] Lee, Y.G.; Oh, C.; Kim, D.W.; Jun, Y.D.; O, S.G.; J. Ceram. Process. Res., 9, p.p 302, 2008.
[43] Rahman, I.A.; Vejayakumaran, P.; Sipaut, C.S.; Ismail, J.; Abu-Bakar, M.; Adnan. R.; Chee, C.K.; Ceramic Inter., 32, p.p 691-699, 2006.
[44] Houa, Y.D.; Wanga, X.C.; Wua, L.; Chena, X.F.; Dinga, Z.X.; Wanga, X.X.; Fu, X.Z.; Chemosphere, 72, p.p 414, 2008.
[45] Parvinzadeh, M.; Ebrahimi, I.; Appl. Surf. Sci., 257, p.p 4062, 2011.
[46] Parvinzadeh, M.; Hajiraissi, R.; J. Surfactants and Detergents., 11, p.p 269-273, 2008.
[47] Parvinzadeh, M.; Hajiraissi, R.; Tenside
Surfactant Deterg., 45, p.p 254, 2008.