تهیه پیش پلیمر ایزوسیاناتی بر پایه گیلیسیدیل آزید پلیمر (GAP) و تجزیه کمی NCO آن به وسیله طیف‌سنجی 19FNMR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران

3 دانشجوی دکترای شیمی آلی، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پیش پلیمرهای حاوی ایزوسیانات با استفاده از تولوئن دی‌ایزوسیانات و گلیسیدیل آزید پلیمر تهیه شد. تجزیه کمی گروه ایزوسیانات این پیش پلیمر با استفاده از مشتق سازی گروه ایزوسیانات با هگزا فلوئور ایزوپروپیل الکل با استفاده از 19FNMR و مقایسه سطح زیر پیک به‌دست آمده با پیک استاندارد داخلی تعیین شد. صحت این روش نیز با استفاده از دی ایزوسیانات‌های آروماتیک شناخته شده مانند متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و تولوئن دی ایزوسیانات تأیید و تعیین شد. نتیجه‌های به‌دست آمده باروش تیتراسیون مقایسه شد. سازگار خوبی بین نتیجه‌های به‌دست آمده با19FNMR و روش تیتر کردن وجود داشت. روش انجام شده با 19FNMR دارای مزیت‌هایی مهم مانند حساسیت بالا و روش کار آسان در زمان کوتاه نسبت به روش تیتراسیون است.

کلیدواژه‌ها


[1] Moghimi, A.; Omrani, I.; Nabid, M.R.; Mahmoodi, M.; J. Eur. Polym., 49, 228-234, 2013.
[2] Daniel, da.; Silva, A.L.; Martin-Martinez, J.M.; Moura-Bordado, J.C.; Int. J. Adhes Adhes,
26, 355–362, 2006.
[3] kasikci, H.; Pekel, F.; Ozkar, S.; J. Appl. Ploym. Sci., 80, 65-70, 2001.
[4] Sheikh, N.; Katbab, A.A.; Mirzadeh, H.; Int. J. Adhes Adhes, 20, 299-304, 2000.
[5] Strøbech, C.; Int. J. Adhes Adhes, 10, 225–228,
1990.
[6] Byoung, U.A.; Su-Kyoung, L.; Sang-Kuk, L.; Jae-Hong, P.; Byung, K.K.; J. Prog Org Coat, 62, 258-262, 2008
[7] Manu, S.K.; Varhgese, T.L.; Mathew, S.; Ninan, K.N.; J. Appl. Ploym. Sci., 114, 3360-3368, 2009.
[8] Cakir, S.; Kierekels, R.; Koning, C.; J. Polym.Sci. Part A: Polym. Chem., 49, 2823–2833, 2011.
[9] Mishra, A.K.; Narayan, R.; Raju, K.V.S.N.; Aminabhavi, T.; J. Prog Org Coat, 74, 134-141,
2012.
[10] Semsarzadeh, M.A.; Navarchian, A.H.; J. Appl. Ploym. Sci., 90, 963-972, 2003.
[11] Yong, H.; Xinya, Z.; Xinfang, Z.; Hong, H.; Jie, C.; Huanqin, C.; J. Ind. Eng. Chem., in press, 2012.
[12] Jackkson, M.B.; Solomon, D.H.; J. Anal. Chem., 44, 1074-1076, 1972.
[13] Xiaodong, Z.; Shaojum, Q.; Limin, F.; Mang, W.; Hongli, L.; Xiaoxian, G.; Zhizhong, Z.; J. Polym. Bull., 56, 563–569, 2006.
[14] ASTM D 5155–01, Standard test methods for testing polyurethane raw Materials: Polyurethane raw materials: Determination of the isocyanate Content of aromatic isocyanates, ASTM Committee on Standards, Philadelphia, 1994.
[15] Beazly, P.M.; J. Anal. Chem., 43, 148-149, 1971.
[16] Karsson, D.; spanne, M.; Dalene, M.; Skarping,
G.; J. Analyst, 123, 117-123, 1998.
[17] Marand, A.; dahlin, J.; Karlsson, D.; Skarping, G.; dalene, M.; J. Environ Monit, 6, 606-614, 2004.
[18] Sigueira, S.H.S.; Dutra, R.C.L.; Diniz, M.F.; J. Polímeros: Ciência e Tecnologia, 18, 57-62,
2008.
[19] Modesti, M.; Lorenzetti, A.; J. Eur. Polym., 37, 949-954, 2001.