بررسی همگرایی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR با نتیجه‌های به‌دست آمده از روش FTIR-ATR

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

با توجه به این‌که ‌تغییر در فرمولاسیون آمیزه‌های ‌لاستیکی، به‌طور مستقیم بر ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی و هم‌چنین طیف FTIR به‌دست آمده از آن‌ها اثرگذار است، شناسایی آمیزه‌ها و ترکیب‌های الاستومری متفاوت و یافتن رابطه منطقی بین ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR و رفتار طیفی آن‌ها در گستره زیر قرمز جهت پیش‌بینی و تحلیل ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌ها در صنعت تایر حائز اهمیت است. در این مطالعه از 11 آمیزه‌های ‌لاستیکی پخت نشده بر پایه NR/BR طیف FTIR گرفته شد و با مقایسه طیف نمونه‌های ‌ساخته شده 2 پیک شاخص انتخاب شده و در نهایت براساس شاخص‌های به‌دست آمده از طیف IR، مدل ریاضی برای پیش‌بینی ویژگی‌های رئولوژیکی آمیزه‌های ‌لاستیکی بر پایه NR/BR ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Park, S.; Choe, Macromol. Res., 13 , 297, 2005.
[2] Shivakumar, E.; Das, C.K.; Pandey, K.N.; Alam, S.; Mathur, G.N.; Macromol. Res., 1, 81, 2005.
[3] Gedeon, B.J.; Nguyen, R.H.; J. of Rubber World, 1986.
[4] Sircar, A.K.; Lamond, T.G.; Rubber Chem. Technol., 48, 301, 2000.
[5] Pausch, J.B.; Lattimer, R.P.; Paper presented at Rubber Division Meeting, American chemical Society, Torento, Canada, 10-12, 1983.
[6] Brauer. G.M.; J. Polym. Sci., 8, 3, 1965.
[7] Shivakumar, E.; Das, C.K.; Pandey, K.N.; Alam, S.; Mathur, G.N.; Macromol. Res., 1 , 81, 2005.
[8] Coleman, M.M.; Painter, P.C.; Infrared-Absorption Spectroscopy, 2nd ed.,vol.8,Willey,
New York, 69-101, 1986.
[9] Painter, P.C.; Coleman, M.M.; Koenig, J.L.; The Theory of Vibrational Spectroscopy and its Application to polymeric Materials, John Wiley & Son Inc., New York, 1982.
[10] Zhou, Qing, Li, Cao, et al.; J. of Applied Polymer Science, 125, 3695-3701, 2012.
[11] Coz, D.; Baranwal, K.; J. Rubber World, 228, 30, 1999.
[12] Sultan, Misbah; Zia Khalid Mahmood, et al.; Carbohydrate polymers, 87, issue 1, 397-404, 2012.
[13] Arockiasamy, A.; Toghiani, H.; et al.; J. Thermal analysis and calorimetery, 111; issue 1, 535-542, 2013.
[14] Chakraborty, S.; Bandyopadhyay, S.; Ameta, R.; Mukhopadhyay, R.; Deuri, A.S.; J. Polym. Test., 26, 38-41, 2007.
[15] Zaharescu, T.; J. Polym. Test., 20, 3, 1999.
[16] Evans, L.R.; Hope, J.C.; Waddell, W.H.; Rubber
World, 212, 21, 1995.
[17] Brazier, D.W.; J. Rubber chemistery and Technology 53, 437, 1980.
[18] Coz D.; Baranwal, K., Rubber World, 228, 30, 1999.
[19] Selple, R.; McQuaide, T.; Bicakci, S.; EARPC News Letter, 1, 1997.
[20] Kaushik V.K.; Sharma Y.N.; Polymer book 13, 373, 1985.
[21] Tyron, M.; et al.; Rubber World, 134, 421, 1956.
[22] Varkey, J.T.; Thomas, S.; Rao, S.S.; J. Applied Polymer Sci., 56, 451, 1995.
[23] Ghebremeskel, G.N.; Shield, S.R.; Rubber World, 227, 26, 2003.
[24] Shield, S.R.; Ghebremeskel, G.N.; J. Appl. Polym. Sci., 88 , 1653, 2003.
[25] Ghebrehiwet, N.G.; Shield, R.S.; J. Rubber World, 46, 26-30, 2003.
[26] Li, G.Y.; Koenig, J.L.; J. Polym. Degrad. Stab. 81, 377, 2003.
[27] Bhatt, J.; Roy, B.k.; Chandra, A.K.; Mustafi, S.K.; Mohamed, P.K.; J. Rubber India, 7-10, 2003.
[28] Fernandez-Berridi, M.J.; Gonzalez, N.; Mugica, A.; Bernicot, C.; J. Termochim. Acta., 444, 65, 2006.
[29] Gunasekaran, S.; Natarajan , R.K.; Kala, A.; Specrochimica Acta part A., 68, 323-330, 2006.
[30] Taghvaei, S.; Motiee, F.; Fotoohi, F.; J. Rubber
Chemistry and Technology, 81(2) 297-317, 2008.
[31] Taghvaei, S.; Motiee, F.; International Journal of. Industrial Chemistry, 2(4) 201-208, 2011.
[32] Adonilson, R.; Freitas, A., Rubira, F.; Edvani, C.; Muniz,; J. Polymer Degradation and Stability., 93, 601-607, 2008.
[33] Narathichat, M.; Sahakaro, K.; Nakason, C.; Wiley InterScience, 2009.
[34] Rohana, Yahya.; Azura , R.; Ahmad, Z.; J. Physical Science, 22(2), 1–14, 2011.
[35] Higgins. F.; Rein, A.; Agilent Technologies Danbury, CT, USA, 2011.
[36] Le, Hai Hong K., et al.; J. Macromolecular Materials and Engineering, 296, 2011.
[37] Arup K. Chandra., et al.; Tire Technology
International, 2004.
[38] Dinsmore, H.L.; Smith, D.C.; Rubber Chem. Technol.; 22, 572, 1949.
[39] Li, S.D.; Yu, H.P.; Peng, Z.; Zhu, C.S.; Li, P.S.; J. Appl. Polym. Sci,; 75, 1339, 2000.
[40] Jiang, D.D.; Levchik, G.F.; Levchik, S.V.; Dick, C.; Liggat, J.J.; Snape, C.E.; Wilkie, C.A.; J. Polym. Degrad. Stab.; 68, 75, 2000.
[41] Wang, S.M.; Chang, J.R.; Tsiang, C.C.R.; J. Polym. Degrad. Stab., 52, 51, 1996.
[42] Chandra, A.; Roy, B.; Mohamed, P.; paper at Tire Technology International Conf, R&D Center,Apollo Tyres Ltd, India, 10-14, 2004.