تهیه و شناسایی پلی(اتر آمید ایمید)های جدید بر پایه پیریدین به روش پلی تراکمی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران و گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران

چکیده

تهیه پلی(اتر آمید ایمید)های آروماتیک نوین حاوی ساختار پیریدین در این پژوهش انجام شد. بدین منظور یک دی آمین جدید طی دو واکنش متوالی سنتز شد. در این راستا فراورده به دست آمده از واکنش جانشینی هسته دوستی 4و4َ- اکسی دی آنیلین با 6-کلرو نیکوتینوئیل کلراید به صورت یک فراورده دی کلره به دست آمد که واکنش آن با 5- آمینو-1- نفتول منجر به تشکیل یک دی آمین جدید با خصوصیات ساختاری ویژه شد. در ادامه واکنش پلی تراکمی دی آمین با برخی دی انیدریدهای آروماتیک به روش مرسوم دو مرحله ای شیمیایی منجر به تشکیل پلی (اتر آمید ایمید)های مقاوم گرمایی شد. تمام ترکیب های میانی و پلیمرها به روش های مرسوم مورد شناسایی قرار گرفتند. ویژگی های فیزیکی و حرارتی شامل گرانروی محلول، پایداری حرارتی، بلورینگی و انحلال پذیری آنها مورد مطالعه قرار گرفت. پلیمرهای به دست آمده، پایداری گرمایی و انحلال پذیری بسیار خوبی را به خاطر حضور ساختارهای تمام آروماتیک، واحدهای آمیدی، گروه های انعطاف پذیر اتری، بخش های قطبی پیریدین و واحدهای نفتیل در زنجیره اصلی شان نشان دادند. گرانروی ظاهری پلیمرهایی که تهیه شده اند قابل توجه بود.

کلیدواژه‌ها


[1] Cassidy, P. E; Thermally Stable Polymers. New York: Marcel Dekker; 1980.
[2] Chol, K. H. Lee, K. H. J. C. Jung; J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.; 39, 3818; 2001.
[3] Yang, H. H.; Aromatic High- strength Fibers, Wiley, New York; 1989.
[4] Critchley, J. P. Knight, G. J. Wright, W. W; Heat Resistant Polymers, Plenum press,
New York; 1989.
[5] Bessonov, M. I.. Koton, M. M. Kudryavtsev, V. V. Laius. L. A; Polyimides, Consultants
Bureau, New York; 1987.
[6] Mehdipour-Ataei, S; Eur. Polym. J.; 41, 91; 2005.
[7] Dezern, J. F. Proc. Am. Chem. Soc.; 63, 361; 1990.
[8] Oishi, M. Kamimoto, Y. Imai, Y; J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.; 29, 1925; 1991.
[9] Alvino, W. M; J. Appl. Polym. Sci.; 19, 651; 1975.
[10] Scheffer, H. E. Zielinski, G. C; US Patent 3518230; 1970.
[11] Chung, C. L. Lee, W. F. Lin, C. H. Hsiao, S. H; J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.; 47, 1756; 2009.
[12] Choi, K. H. Jung, J. C. Kim, K. S. Kim, J. B; Polym. Adv. Technol.; 16, 387; 2005.
[13] Zhao, G. Ishizaka, T. Kasai, H. Hasegawa, M. Nakanishi, H. Oikawa, H; Polym. Adv. Technol.; 20, 43; 2009.
[14] Tan, L. Liu, S. Zeng, F. Ling, Z. Zhao J; Polym. Adv. Technol.; 21, 435; 2010.
[15] Mehdipour-Ataei, S. Amirshaghaghi, A; Eur. Polym. J. ; 40, 503; 2004.
[16] Mehdipour-Ataei, S. Malekimoghaddam, R. Nami, M; Eur. Polym. J.; 40, 2523; 2004.
[17] Mehdipour-Ataei, S. Saidi, S; Polym. Adv. Technol.; 19, 889; 2008.
[18] Mehdipour-Ataei, S. Bahri-Laleh, N. Amirshaghaghi, A; Polym. Degrad. Stab.; 91, 2622; 2006.
[19] Mehdipour-Ataei, S. Bahri-Laleh, N; Iran Polym. J.; 17, 2, 95; 2008.
[20] Onciu, M; Appl. Polym. Sci.; 103, 2013; 2007.
[21] Ferrero, E. Espeso, J. F. Campa, J. G. Abajo, J. D. Lozano, A. E; J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.; 40, 3711; 2002.