به کارگیری جلبک دریایی الوا lactuca Ulva (کاهوی دریایی) برای تصفیه یون نیکل(II) از پساب های صنعتی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

3 سازمان شیلات ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، ایران

4 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ایران

چکیده

گروهی از آلاینده های محیط زیست، فلزهای سنگین هستند که می توانند به وسیله مواد زیستی از پساب های صنعتی آلوده جذب بیولوژیکی شوند و همچنین می توانند به وسیله انواع جاذب ها جذب سطحی شوند. این روش ها افزون بر کارا بودن، ارزان قیمت نیز هستند. در پژوهش حاضر جداسازی یون نیکل(II) از پساب های صنعتی آلوده با استفاده از جلبک دریایی الوا avlU acutcal بررسی شده است. اثر Hp (در گستره ی 2 تا 8) و مقدار جاذب به ترتیب 0/5 و 1گرم و غلظت یون نیکل 5 ،7/5 ،10 ،12/5، 15و 20 میلی گرم بر لیتر در نظر گرفته شده است. برای بهینه سازی زمان جذب، زمان های 20، 40، 80دقیقه انتخاب شدند. درصد جذب نیکل برای 0/5 گرم جاذب به ترتیب 93%، 64% ، 84% و برای 1 گرم جاذب 53%، 58% ،60% بوده است. بالاترین اثر جذب سطحی در7=pH و غلظت اولیه 20میلی گرم بر لیتر برای 1گرم جاذب برابر 60 % بوده است. نتایج حاکی از آن است که جلبک سبز الوا avlU acutcal برای جذب یون نیکل از پساب های صنعتی حاوی یون نیکل مناسب است و همچنین با افزایش وزن جاذب، سرعت جذب یون مورد نظر افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] زرگرللهی هانیه وهمکاران .اولین همایش نانو بیو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار1388.
[2] Hafez Omar, H. Pak. J. Biol. Sci. 11(7), 964-973; 2008.
[3] Holan, Z. R. and Voleskey, B. Biotecnology Bioengineering, 43,1001-1009; 1994.
[4] Hawari, A. H. and Mulligan C. N .Bioresour.Technol.,97;692-700 ; 2006.
[5] Khaled, A. Sikaily, A. Abdelwahab, ONemr, A. Egyptian Journal of Aquatic Research. 31,130-141; 2005.
[6] Stirk, W. A. and Staden J. van, Botanica Marina,43(5):467-473; 2000.
[7] Ping Xin, S., Ting. Y. P, Chen, J. P, Jie. Xinting. Q. and Hong L. , J. Colloid and Interface Sci. ,275(1):131-141;2004.
[8]farr, P. ,Neeb R, R. Naturwissenschaften 77:383384 ;1990.
[9] Vijayaraghavan .K, Jegan. J, Palanivelu ,K and Velan. M, Chemosphere, 60:419-426; 2005.
[10] Ayla. Ö, Gürbüz. G, Çalimli. A, Chemical Engineering J. ,146(3):377-387 ; 2005.
[11] Kiran. I, Akar .T & Tunali .S, ,Process Biochem 403350-3558; 2005.
[12] Kocadagistan. N , & Kocadagistan. E, Desalination, 164135-140; 2004.