بررسی مقدار جذب +Co2و رادیونوکلوئیدهای 58Co و 60Co به وسیله نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی Nb و Ge

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

چکیده

نانوذرات تیتانوسیلیکات حاوی نیوبیم و ژرمانیم به روش آب گرمایی سنتز و به وسیله روش های XRD، XRF، BET و SEM شناسایی شدند. الگوی پراش پرتو X نمونه ی سنتز شده نشان می دهد که Nb و Ge در مجموع به مقدار 25 % درصد وزنی در ساختار نانوذرات تیتانوسیلیکات جایگزین شده است. همچنین نتیجه تجزیه عنصری به دست آمده به وسیله XRF با مقدارهای نظری از همخوانی خوبی برخوردارند. بررسی میزان جذب نمونه ها نشان داد که، بیشترین جذب Co فعال و غیر فعال مربوط به نمونه تیتانوسیلیکات (TS) حاوی Nb و Ge است. به بیان دیگر حضور این دو عنصر در کنار هم، جذب TS را نسبت به حالت هایی که هر کدام از این دو عنصر به تنهایی جایگزین شده باشند، افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


[1] Manuals Gogotsi, I. Iu. G.; Nano Materials Hand Book, WILEY-VCH, USA; 25-32; 2006.
[2] Rao, C. N. R.; Nath, M.; Inorganic nanoparticles, Dalton trans.; 18, 1-24 (2003).
[3] Tripathi, A.; Medvedev, D. G.; Delgado, J.; Clearfield, A.; Solid state chem.; 177, 2903-2915 (2004).
[4] Puziy, A. M.; Radioanalytical chem.; 237, 73-79 (1998).
[5] Kozlowski, C.; Walkowiak, W.; Pellowski, W.; Desalination.; 242 , 29–37 (2009).
[6] Nam Kim, G.; Yang, B.; Choi, W.; Lee, K.; Separation and Purification Technology; 68, 222–226( 2009).
[7] Kurucz, C.; Waite, T.; Otano, S.; Cooper, W.; Radiation Physics and Chemistry.; 65, 367-378(2002).
[8] Granados, F.; Bertin, V.; Bulbolian, S.; Applied Radiation and Isotopes.; 64, 291-297 (2006).
[9] Altomare, A.; Foadi, J.; Giacovazzo, C.; Moliterni, A.G.G.; Burla, M.c.; Polidori, G.; Appl. Cryst.; 31, 74 (1998).
[10] Talaie, N.; Aghabozorg, H.R.; Milani Alamdar, S.; submited