محاسبه انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی و ضرایب فرانک – کوندون مولکول CO با استفاده از روش نیومروف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران و باشگاه پژوهشگران جوان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله معادله شرودینگر هسته‎ای برای مولکول ‎ COبا استفاده از تابع پتانسیل تجربی هولبرت- هرشفلدر به روش عددی نیومروف حل شده است و انرژی‎ها و توابع موج ارتعاشی این مولکول‎ به دست آمده‎اند. هم‎چنین ضرایب فرانک-کوندون مربوط به انتقال الکترونی +a3 Πr-X1Σ در مولکول ‎ COمحاسبه شده‎اند. در نهایت نتیجه های به دست آمده با داده‎های تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته‎اند. نتایج مطالعات صورت گرفته مبیّن آن است که محاسبات صورت گرفته با روش نیومروف با استفاده از تابع پتانسیل تجربی هولبرت- هرشفلدر، در توافق خوبی با نتایج تجربی قرار دارد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Arpigny, C.; Molecular and Grainsin Space, AIP proceedings Series. 312, 205; 1994
[2] Arpigny, C. Physical Chemistry Of Comets, University, Data Needs, AIP conference proceeding 312, American Institute of Physics, New York, p 209-213; 1994
[3] Hyland, A.R. IAU Highlights of Astronomy, 307; 1974.
[4] Levine, I. N; Quantum Chemistry, Prentice- Hall, 5thed; 100-118 ;2000
[5] Blatt, J. M; J. Comp Phys; 1, 382 ;1967
[6] Hollas, J. M; Modern Spectroscopy, 4thed. Wiley; 2004
[7] McCaluum, J.C., Jarmain, W.R. and Nicholls, R.W. Spectroscopic Report No. 1, York: University, Toronto 12, Ontario, Canada; 1970
[8] Sharp. C., Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 55, 33; 1984
[9] Melendez, F.M., Sandoval, L. and Palma A. J. Mol. Struct. (Theo. Chem.) 580, 91; 2002
[10] Reddy, R.R., Nazeer Ahammed, Y., Rama Gopal, K., Abdul Azeem, P. and Rao, and BABA BASHA, D., Astrophysics and Space Science 286: 419–436, 2003