مطالعه ترمودینامیک قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات در آب ومخلوط آب-اتانول

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

 قابلیت حل شدن ترکیبات یونی و عوامل موثربر آن ازجنبه های گوناگون شایان توجه است ،از جمله اصلاح فرایند آبکافت، بهینه سازی ساز وکار باتری های  لیتیمی، کنترل فرایند خوردگی، بالا بردن کیفیت خاک های زراعی و درک دقیق تر برخی از فرایندهای زمین شناختی و... . بر این اساس در این پژوهش به مطالعه تجربی قابلیت حل شدن قلع(II) سولفات وعوامل موثر بر آن پرداخته شده است. در این راستا قابلیت حل شدن این ترکیب درآب و درحلال مخلوط در دمای 52درجه ی سانتی گراد به روش تبخیر حلال تعیین شد وعوامل موثر بر قابلیت حل شدن از قبیل قدرت یونی وثابت دی الکتریک بانگرش کاربردی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا  ثابت حاصلضرب حلالیت غلظتی بدون در نظر گرفتن برهم کنش یونها حساب شد. این ثابت با ثابت حاصلضرب حلالیت ترمودینامیکی   مقایسه و ملاحظه شد که تفاوت میان آن دو قابل توجه است .درگام نخست ممکن است این تفاوت بر اساس نظریه دبای-هوکل به رفتار غیر ایده آل یون ها در محلول نسبت داده شود ، اما دیده شد که نظریه یاد شده نمی تواند تمامی آن تفاوت را بازگو کند . در گام بعدی از نظریه تجمع یافتن یون ها در محلول به همراه نظریه دبای-هوکل استفاده و ملاحظه شد که آن دو با هم می توانند رفتار غیر ایده آل یونهای   و   را در محلول سیر شده قلع (II) سولفات تا حدودی به خوبی توضیح دهند .

کلیدواژه‌ها


[1] Harned,H.S., Owen,B.B., Physical Chemistry of Electrolytic Solutions,3rd ed , P. 697,1958.
[2] Debye,P., Hückel,E., Zur theorie der electrolyte, Physik. Zeitschrift ,24,185-206 , 305-325,1923.
[3] Davies,C.W., J. Chem. Soc., 2093,1938.
[4] Fuoss,R.M., J.Am. Chem. Soc. 80,5059,1958.
[5] Ebelig,W., Z.Physik. Chem. (Leipzig), 238,400, 1968.
[6] Aghaie,M.,Aghaie,H.,Ebrahimi,A.,J.Molcular Liquid.135,72-74, 2007.
[7] Aghaie,M.,Samaie,E.,J.Molcular Liquid. 126,72-74, (2006).
[8] Yokoyoma,H.,Yamatera,H.,Bull.Chem.Soc.Jpn.,48,1770-1776,1975 .
[9] Zhang,Z.,Duan,Z.,Chem.Phys,297,221-233,2004.
[10] Aghaie, H., Aghaie, M., Ebrahimi, A., J. Phys. & Theo. Chem. ,3, 2005.
[11] Aghaie, M., Ghaemi, A. F., Giahi, M., J. Phys. & Theo. Chem., 2 , 33, 2005.
[12] Aghaie, M.,Broojeni,B.Sh., J. Phys. & T Smith,1996, aquaculture 146 157-169 .heo. Chem., 3, 249, 2007.
[13] Zhong,E.C., Friedman, H.L.,J. Phys. Chem. 92 ,1685, 1988.
[14] Smith, D.E., Kalyuzhnyi, Y.V., Haymet, A.D.J., J.Chem.Phys. 95, 9165, 1991.
[15] Ion Association, by Davies, C.W., 1962.
[16] Takayanagi, T., Jpn. Soc. Anal. Chem,20, 255-265,2004..
[17] Guggenheim,E.A.,Discuss. Faraday Soc. 21,53, 1957.
[18] Aghaie, M., Ghafourian, S., J. Chem.Eng. Data,55,1867-1870,2010.
[19] Stark, J. G, Wallace, H.G, Chemistry Data Book.(2nd ed.),Publisher,John Murray, 1990